Hypnóza jako technika použitelná ke zvládání dílčích aspektů nádorového onemocnění.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 215p

Autoři: PhDr. Ivona Šporcrová; PhDr. Marta Romaňáková, Ph.D.

Práce autorek poukazuje na specifické potíže pacientů, které se mohou vyskytnout či nabýt na významu v průběhu onkologické léčby. Na tyto problémy lze v některých případech lépe působit psychologickými prostředky než farmakologickými. V uvedené práci se autorkám podařilo účelně využít sugestivní techniky, konkrétně hypnózu.

První kazuistika popisuje práci na ovlivnění obstipací bez organické příčiny u déledobě hospitalizované pacientky po chirurgické intervenci.

Druhý případ ilustruje zvládání izolované fobie, která zpočátku pacientce neumožňuje absolvovat radiodiagnostická vyšetření či radioterapii.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011