IAS – INTERMITENTNÍ ANDROGENNÍ SUPRESE V LÉČBĚ CAP

Konference: 2005 13. onkologicko-urologické sympozium a 9. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: 13. onkologicko-urologické sympózium. Karcinom prostaty II

Číslo abstraktu: 010

Autoři: MUDr. Michaela Matoušková; Doc. MUDr. Miroslav Hanuš (-2015), CSc.

Ve více než 80 % jsou nádory prostaty primárně endokrinně závislé a dobře odpovídají na hormonální manipulaci. Pro pacienty s lokalizovaným onemocněním a rizikovými faktory po radikální léčbě je hormonální adjuvantní léčba vhodnou modalitou léčby. Pro nemocné ve stadiu III a IV pak znamená hormonální ablace léčbu volby. Typ hormonální léčby vychází ze znalosti mnoha faktorů – rozsahu onemocnění, předpokládané biologické aktivity tumoru, hormonálního profilu nemocného, jeho předpokládané doby života apod. U poučeného pacienta navíc zohledňujeme jeho preferenci zachování sexuálního života.
Principem IAS je přerušení kontinuální suprese androgenů, aby nedošlo k progresi hormonálně nezávislých klonů buněk. Trvání ablace musí být dostatečně dlouhé k parciální remisi a vymizení příznaků onemocnění. Při vysazení léčby dochází k normalizaci testosteronu, obnovení libida a sexuálního života. IAS lze navodit přípravky snižujícími hladinu androgenů v prostatické buňce.
Předkládáme soubor 56 nemocných s diagnózou lokálně pokročilého a generalizovaného karcinomu prostaty, léčených intermitentní hormonální blokádou. U většiny jsme použili k blokádě LH-RH analoga, v úvodu navíc dostávali cyproteronacetát. U několika mužů podáváme cyproteronacetát v monoterapii. Průměrný věk byl 63 let (52; 72). Sledovali jsme pacienty standardním onkologickým sledováním. Laboratorně jsme stanovovali hladiny PSA a testosteronu každé tři měsíce. Před zahájením léčby byl vyšetřen hormonální profil nemocných. Při dobré biochemické odpovědi jsme přerušili aplikaci goserelinu, při relapsu jsme podali další cyklus.
Průměrná doba sledování v našem souboru je 46 měsíců (11; 64). U části nemocných není léčba ukončena. Intermitentní režim byl u 8 nemocných změně pro časné relapsy na kontinuální. Průměrný počet aplikovaných cyklů je 4.8 (3; 8). Symptomy onemocnění jsme hodnotili podle protokolu EORTC – QLQ-C30. Sexuální aktivity nemocných jsme sledovali v rámci běžných kontrol cílenými dotazy. Po prvním vysazení byla obnovena sexuální aktivita u 42 mužů, libido se obnovilo u všech, po druhém cyklu již počet klesá Jeden z pacientů žil sexuálním životem ještě po čtvrtém cyklu hormonální léčby.
Nezřídka bývá u pacientů s nádorovým pokročilým onemocněním kvalita života zaměňována za analgezii a soběstačnost. IAS je alternativou pro nemocné, kteří preferují žít plnohodnotným životem, kam patří i sexuální život. IAS předchází syndromům z nedostatku androgenů (anemie, deprese, osteoporóza, gynekomastie, změny v profilu lipidů a další), které přispívají ke zhoršení kvality života. Pro definovanou skupinu nemocných přestavuje IAS přijatelnou alternativu léčby zhoubného nádorového onemocnění.

Datum přednesení příspěvku: 23. 11. 2005