IAS intermitentní androgenní suprese v léčbě zhoubných nádorů prostaty.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXVI. Karcinomy prostaty

Číslo abstraktu: 234

Autoři: MUDr. Michaela Matoušková; Doc. MUDr. Miroslav Hanuš (-2015), CSc.

Ve více než 80 % jsou nádory prostaty primárně endokrinně závislé a dobře odpovídají na hormonální manipulaci. Pro pacienty s lokalizovaným onemocněním a rizikovými faktory po radikální léčbě je hormonální adjuvantní léčba vhodnou modalitou léčby. Pro nemocné ve stadiu III a IV pak znamená hormonální ablace léčbu volby. Typ hormonální léčby vychází ze znalosti mnoha faktorů - rozsahu onemocnění, předpokládané biologické aktivity tumoru, hormonálního profilu nemocného, jeho předpokládané doby života apod. U poučeného pacienta navíc zohledňujeme jeho preferenci zachování sexuálního života.

Principem IAS je přerušení kontinuální suprese androgenů, abychom zabránili selekci a progresi hormonálně nezávislých klonů buněk. Trvání ablace musí být dostatečně dlouhé k parciální remisi a vymizení příznaků onemocnění. Doplnění androgenů po cyklu apoptotické regrese vede k normalizaci testosteronu, obnovení libida a sexuálního života. IAS lze navodit přípravky snižujícími hladinu androgenů v prostatické buňce, obvykle LHRH analogy nebo HD steroidními antiandrogeny.
Předkládáme soubor 56 nemocných s diagnózou lokálně pokročilého a generalizovaného karcinomu prostaty, léčených intermitentní hormonální blokádou. U většiny jsme použili k blokádě LH-RH analoga, v úvodu navíc dostávali cyproteronacetát. U několika mužů podáváme cyproteronacetát v monoterapii. Průměrný věk byl 63 let 5272. Sledovali jsme pacienty standardním onkologickým sledováním. Laboratorně jsme stanovovali hladiny PSA, popř. sPSAa testosteronu každé tři měsíce. Před zahájením léčby byl vyšetřen hormonální profil nemocných. Při dobré biochemické odpovědi jsme přerušili aplikaci goserelinu nebo leuprorelinu, při relapsu jsme podali další cyklus.

Průměrná doba sledování v našem souboru je 46 měsíců 1172. U části nemocných není léčba ukončena. Intermitentní režim byl u 8 nemocných změněn pro časné relapsy na kontinuální. Průměrný počet aplikovaných cyklů je 4.8 38. Symptomy onemocnění jsme hodnotili podle protokolu EORTC- QLQ-C30. Sexuální aktivity nemocných jsme sledovali v rámci běžných kontrol cílenými dotazy. Po prvním vysazení byla obnovena sexuální aktivita u 42 mužů, libido se obnovilo u všech, po druhém cyklu již počet klesá Jeden z pacientů žil sexuálním životem ještě po čtvrtém cyklu hormonální léčby.

Nezřídka bývá u pacientů s nádorovým pokročilým onemocněním kvalita života zaměňována za analgezii a soběstačnost. IAS je alternativou pro nemocné, kteří preferují žít plnohodnotným životem, kam patří i sexuální život. IAS předchází syndromům z nedostatku androgenů (anemie, deprese, osteoporóza, metabolický syndrom, gynekomastie, změny v profilu lipidů a další), které přispívají ke zhoršení kvality života. Již v roce 2005 byla IAS postavena na roveň ostatním typům hormonální manipulace při zachování bezpečné onkologické léčby. IAS i z farmakoekonomického hlediska přestavuje přijatelnou alternativu medikamentózní léčby rozšířeného a „chronického“ onemocnění, jakým v současné populaci je karcinom prostaty.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2008