Ibanbronát, nový bezpečný bisfosfonát.

Konference: 2005 10. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Terapie pokročilého karcinomu prsu. II. Blok: Systémová terapie pokročilého karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 033

Autoři: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Zhodnocení klinické účinnosti.

Kostní metastázy jsou častou komplikací nádorového onemocnění, výrazně zhoršující kvalitu života nemocných . Metastázy do skeletu se objevují nejčastěji u karcinomu prsu (47%-85%), karcinomu prostaty, mnohočetného myelomu a u bronchogenního karcinomu.K závažným komplikacím metastatického kostního postižení patří hyperkalcémie, mnohdy přímo ohrožující život nemocných. V nechirurgické léčbě kostních metastáz se kromě radioterapie (jak lokální teleterapie či tak systémového podání radioizotopu), hormonální a cytostatické léčby, dostávají do popředí bisfosfonáty, které se staly léčbou volby.

Ke stávajícím bisfosfonátům , dostupným na našem trhu, přibyl od 1.1.2005 ibandronat, lék s velice příznivým poměrem účinnosti a nežádoucích účinků. Účinnou látkou je kyselina ibandronová, monohydrát sodné soli, ve formě pro intravenózní podání (lahvička obsahuje 6 mg kyseliny ibandronové), Perorální forma ( tableta a 50 mg) by měla být pravděpodobně nejdříve dostupná po příští kategorizace léčiv od 1.7.2005

Kyselina ibandronová patří do skupiny bisfosfonátových sloučenin, které mají specifický účinek na kosti. Její selektivní působení na kostní tkáň je založeno na vysoké afinitě bisfosfonátů ke kostním minerálům. Pro postižení kosti při malignitě je typická nadměrná resorpce, která není vyrovnána odpovídající novotvorbou kosti. Kyselina ibandronová selektivně inhibuje aktivitu osteoklastů, což vede ke zpomalení kostní resorpce, a tím ke sníženému výskytu kostních komplikací u maligních onemocnění.
Mezi hlavní nežádoucí účinky ibandronátu patří hypokalcémie, bolesti kostí v 1,7%, horečka 11,1%. Bolesti kostí a horečka je spojena s použitím i.v. formy u hyperkalcémie. Klinické studie však u ibandronatu neprokázaly, že by při dlouhodobé léčbě docházelo ke zhoršení renálních funkcí.

Ibandronat je určen k:
  • Prevenci kostních příhod (patologických zlomenin, kostních komplikací, které vyžadují radiologickou nebo chirurgickou léčbu) u pacientů s rakovinou prsu a kostními metastázami.
  • Léčbě hyperkalcémie vyvolané nádorem s výskytem nebo bez výskytu metastáz. Jenom pro i.v. formu.

Prevence kostních komplikací u pacientů s karcinomem prsu a kostními metastázami při podání ibandronatu 6 mg i.v. byla hodnocena v jedné randomizované ,placebem kontrolované klinické studii fáze III, která trvala 96 týdnů. Pacientky s karcinomem prsu a radiologicky potvrzenými kostními metastázami byly randomizovány do skupin léčených placebem (158 pacientek) nebo 6 mg ibandronatu (154 pacientek). U pacientek léčených ibandronatem byl také zjištěn významný pokles markerů kostní resorpce v moči (pyridinolin a deoxypyridinolin), který byl ve srovnání s podáním placeba statisticky významný.
Primárním výsledným ukazatelem účinnosti v klinické studii byla doba do objevení se kostní komplikace (SMPR). Jednalo se o sloučený výsledný ukazatel, do kterého patřily následující kostní komplikace (SREs):
- ozařování kosti z indikace léčby zlomeniny nebo hrozící zlomeniny
- chirurgická léčba zlomenin
- zlomeniny obratlů
- nevertebrální zlomeninyPři léčbě ibandronatem 6 mg i.v. bylo ve srovnání s placebem zjištěno statisticky významné zlepšení skóre bolesti kostí. Podobných výsledků bylo dosaženo ve studii Bodyho [1]s perorálním ibandronatem , kde 564 nemocných s metastázami karcinomu prsu do kostí bylo randomizováno k léčbě ibandronatem 50 mg p.o. či placebem. Orální ibandronat při 96
týdenním podání statisticky významně (P=0,001) snižoval skóre bolesti proti placebu. Rovněž spotřeba analgetik ve skupině s ibandronatem byla nižší ( P= 0,019) Stejně dobrých výsledků v analgetické léčbě bylo dosaženo ve studii Diela [2]) (placebo, i.v. ibandronat v dávce 2 mg versus 6 mg a studii Tripathyho [3] ( placebo, p.o. ibandronat 20mg a 50
mg).Ve všech zmíněných studiích byla zaznamenána nízká toxicita ibandronatu.

Závěr:


Hlavními výhodami ibandronatu ve skupině bisfosfonátů jsou:
  1. Způsob podání , který zahrnuje jak možnost intravenózního, tak perorálního podání, tak možnost kombinace obou forem.
  2. Účinnost, prokázaná klinickými studiemi fáze III.
  3. Silný analgetický efekt na bolesti , vzniklé na podkladě metastatického postižení kosti
  4. Velice dobrá tolerance spojená s velice nízkou nefrotoxicitou preparátu


Literatura:
  1. Body J.J, Diel I.J,Bell R et al. Oral ibandronate improves bone pain and preserves quality of life in patiens with skeletal metastases due to breast cancer. PAIN, 111, (2004) 306 – 312
  2. Diel I.J., Body J.J.,Lichinitser M.R. Improved quality of life after long therm treatment with the bisphosphonate ibandronate in patiens with metastatic bone disease due to breast cancer . European Journal of Cancer, 40 (2004), 1704- 1712
  3. Tripathy D., Lichinitzer M., Lazarev A.Oral ibandronate for the treatment of metastatic bone disease in Breast cancer: efficacy and safety results from a randomized ,double blind, placebo controlled trial .Anals of Oncology 15: 745-750,2004


Prim.MUDr.Jindřich Fínek, Ph.D.
Onkologické a radioterapeutické oddělení FN
E.Beneše 13
305 99 Plzeň
finek@fnplzen.cz

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2005