IDENTIFIKACE MOČOVÝCH MIRNA PRO DETEKCI UROTELIÁLNÍHO KARCINOMU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXV. Uroonkologie

Číslo abstraktu: XXV/174

Autoři: Bc. Barbora Peltanová; Mgr. Jaroslav Juráček, PhD.; MUDr. Hana Mlčochová; MUDr. Michal Staník; doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.; MUDr. Michal Fedorko, Ph.D., FEBU; prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.; prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Uroteliální karcinom je druhou nejčastější urologickou malignitou. Většina se vyskytuje v močovém měchýři (UKMM) a vyznačují se vysokou frekvencí relapsů (70 % sval-neinvadujícího UKMM). WHO klasifikace dělí tyto nádory na neinvazivní (sval-neinvadující) a invazivní (sval-invadující) uroteliální karcinom. V případě diagnostiky a následného monitorování je nejpoužívanější a nejdůležitější metodou cystostopie. Toto vyšetření je invazivní, hlavně v případě nutnosti opakovaného provedení kvůli zjištění progrese nádoru. Jako neinvazivní metoda se používá cytologické vyšetření, to ovšem nedokáže s vysokou senzitivitou detekovat low-grade tumory. Z těchto důvodů se začaly vyvíjet nové markery schopné detekovat low-grade UKMM s větší senzitivitou, ovšem na úkor nižší specificity. Jako slibné biomarkery se jeví močové miRNA, jež vykazují vysokou míru stability a dobré analytické vlastnosti, což naznačuje jejich možné budoucí využití pro neinvazivní, vysoce senzitivní a specifickou detekci UKMM. Za použití Affymetrix miRNA microarrays byly analyzovány expresní profily 1 733 miRNA v močovém supernatantu 16 pacientů s UKMM (6 invazivní, 5 high-grade neinvazivní, 5 low-grade neinvazivní), 17 kontrol, 10 pa­cientů s RCC a 4 pacienti s infekcí močových cest. Schopnost vybraných močových miRNA identifikovat UKMM a odlišit jeho jednotlivé formy byla potvrzena během validační fáze na novém nezávislém souboru 100 pacientů s UKMM, 40 kontrol, 25 pacientů s RCC a 20 pacientů s infekcí močových cest (I. validační fáze - 40 UKMM, 15 kontrol, 10 RCC; II. validační fáze - 60 UKMM, 25 kontrol, 15 RCC, 20 infekcí) za použití metody qRT-PCR. Globální profilování genové exprese odhalilo sadu 76 miRNA, které byly významně rozdílně exprimovány v moči pacientů s UKMM (p < 0,01) v porovnání se zdravými kontrolami, z toho 64 se zvýšenou a 12 se sníženou hladinou exprese. Tyto miRNA vykazovaly specificitu i při srovnání s dalšími kontrolními kohortami (RCC, infekce). Kromě toho bylo identifikováno 23 miRNA schopných rozlišit invazivní a neinvazivní formu UKMM (p < 0,01) a 18 miRNA, jejichž exprese umožnila odlišit low­-grade a high-grade neinvazivní formu UKMM (p < 0,01). Do následné tréninkové fáze byla vybrána sada 12 miRNA s nejvyšší mírou specificity a hladinou exprese. Na základě výsledků byl sestaven panel 3 miRNA umožňující s vysokou specificitou a senzitivitou diagnostikovat UKMM z moči (AUC = 0,857, sensitivita = 82 %, specificita = 80 %). Naše výsledky naznačují, že močové mikroRNA mohou sloužit jako senzitivní a specifické biomarkery uroteliálního karcinomu močového měchýře.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016