Identifikace možných cílů chinolonových léčiv metodami hmotnostní spektrometrie

Konference: 2008 IV. ročník DDPEO A I. ročník sympózia O cílené biologické léčbě

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Nádorová genomika a proteomika

Číslo abstraktu: 028

Autoři: Mgr. Gabriela Rylová; MUDr. Petr Džubák; MUDr. Michaela Špenerová; Mgr. Dušan Holub; Doc. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Předneseno pod názvem: Afinitní purifikace cílů protinádorových léčiv a jejich identifikace technologií LC-MS/MS.

Syntéza a analýza cytotoxických účin­ků chinolonových derivátů se v poslední době staly předmětem studia ve vývoji nových protinádorových léčiv. Ve spo­lupráci s Katedrou organické chemie na Přírodovědecké fakultě UP testujeme che­mické knihovny těchto látek v buněčných cytotoxických testech. Byla identifikována řada zajímavých derivátů s cytotoxickými účinky. Jedním z nich je látka 05-0782 s IC50 = 0,77 µM. Pro další optimalizaci účinku léčiva je výhodné znát její cíl. Za účelem jeho identifikace byla připravena biotinylovaná varianta mateřské sloučeni­ny 05-0782. Takto modifikovanou molekulu jsme imobilizovali na několik typů magne­tických kuliček potažených streptavidinem (Dynabeads Streptavidin) a vzniklý kom­plex jsme inkubovali s proteinovými lyzáty leukemické buněčné linie CEM. Po odmytí nenavázaných proteinů zůstaly na kom­plexu jen specificky navázané proteiny. Trypsinovou digescí těchto proteinů jsme provedli bez eluce, přímo na imobilizovaném komplexu proteinů s magnetickými kuličkami. Pro identifikaci peptidů ve vzor­ku jsme zvolili separaci pomocí gradientní kapalinové chromatografie s následnou hmotnostně spektrometrickou analýzou na vysoce kapacitní iontové pasti, LC-ESI. Vyhodnocení výsledků proběhlo pomocí programu ProteinScape. Porovnáním proteinových profilů vzorku 05-0782 a nega­tivní kontroly jsme identifikovali skupinu ribozomálních proteinů jako možných proteinových cílů.

Práce byla podpořena z gratů MSMT 6198959216 a LC07017

Datum přednesení příspěvku: 27. 11. 2008