Identifikace nestin/CDI33 pozitivních buněk v solidních nádorech mesenchymálního původu

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: V. Onkopatologie

Číslo abstraktu: 047

Autoři: doc.RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.; prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.; Mgr. Tomáš Loja, Ph.D.; doc. Mgr. Jiří Šáňa, Ph.D.; RNDr. Petr Chlapek, Dis. Ph.D.; MUDr. Iva Zambo; MUDr. Karel Veselý, Ph.D.; MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D.; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.

Studiu nádorových kmenových buněk (cancer stem cells, CSCs) je v posledním období věnována značná pozornost v rámci základního výzkumu i klinické onkologie. Z nejnovějších poznatků o biologii CSCs je evidentní, že tyto buňky hrají zásadní roli v procesu iniciace nádoru, při progresi nádorového onemocnění i procesu metastázování, a patrně jsou i přímo zodpovědné za rekurenci nádorového onemocněni. CSCs proto představují významný cíl protinádorové terapie. K jejich identifikaci slouží specifické kombinace markerů, které se liší podle histogenetického typu nádoru. Kromě markerů charakterizujících kmenové buňky konkrétního typu malignity jsou recentně diskutovány i tzv. univerzální markery CSCs, tedy markery exprimované u malignit různého histogenetického původu. V této souvislosti je diskutována zejména role membránového antigenů CD133. Společná exprese CD133 s proteinem třídy VI intermediárních filament nestinem je obecně akceptována jako fenotyp CSCs v neurogenních nádorech.

V naší předchozí studii jsme jako první prokázali expresi nestinu v osteosarkomech a derivovali jsme nestin/CD133 pozitivní buněčné linie z tohoto typu nádoru [1]. Naše recentní výsledky však dále prokázaly výskyt frakce nestin/CD133 pozitivních buněk i v buněčných liniích, které byly derivovány z rhabdomyosarkomu. Je tedy evidentní, že fenotyp nestin/CD133 není omezen pouze na CSCs v neurogenních nádorech, ale tyto kmenové buňky (resp. tumor-iniciující buňky) se vyskytují i v solidních nádorech mezenchymálního původu. Kromě detailní analýzy nestin/CD133 pozitivních osteosarkomových a rhabdomyosarkomových buněčných linií byly buňky s odpovídajícím fenotypem prokázány i v primárních nádorech, z nichž byly používané buněčné linie derivovány. Získané výsledky tedy jednoznačně podporují hypotézu CD 133 jako jednoho z univerzálních markerů nádorových onemocnění.


Literatura

  1. Veselská, R., Hermanova, M., Loja, T., Chlápek, P., Zambo, I., Veselý, K., Zitterbart, K., Sterba, J: Nestin expression in osteosarcomas and derivation of nestin/CD133 positive osteosarcoma cell lines. BMC Cancer 8, 300, 2008.


Práce byla podporována granty IGA NR9125-4/2006, GACR 204/08/H054 a VZMSM 0021622415.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2009