Identifikace pacienta pomocí Wi-Fi RFID tagů.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Ostatní

Téma: XIV. Informační systémy v onkologii

Číslo abstraktu: 127

Autoři: Mgr. Kamil Kudelka; doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.; Ondřej Koloničný; MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.

Úvod
V radioterapii hrozí více než v jiných oborech medicíny riziko poškození pacienta. Aplikovaná dávka záření je z hlediska vzniku pozdních komplikací již nevratná a možnosti terapeutické intervence u postradiačních poškození jsou velmi omezené. Záměna pacienta vedoucí k aplikaci nesprávné dávky záření na nesprávné místo je jednou z nejčastějších radiologických událostí. Dopad takové události je obvykle dvojí - zbytečné ozáření zdravých tkání a snížení dávky v cílovém objemu, což obojí může významně ovlivnit léčebný efekt. Proto se hledají cesty, jak takovým případům zabránit. V současné době se využívá především zařazení fotografie pacienta do dokumentace a použití čárových kódů. Praktické zkušenosti však ukazují, že tyto postupy nejsou stoprocentně účinné a je třeba dále hledat efektivnější způsoby identifikace nemocných. Současný rozvoj technologie RFID tagů otevírá rozsáhlé možnosti jejich aplikace nejen v průmyslu a dopravě, kde už tato technologie byla úspěšně nasazena, ale umožňuje také využít jejich vlastností ve specializovaných oborech medicíny.


Metodika
K identifikaci nemocných a současně personálu jsme použili 2.4 Ghz Wi-fi RFID tagy, které jsou detekovány pomocí čtecího zařízení. Systém je schopen snímat signál ze vzdálenosti desítek metrů. Údaje z identifikačního zařízení jsou zpracovány v počítačovém programu M-Box vyvinutém na našem pracovišti a zobrazovány na monitoru počítače. Spojením tohoto systému s verifikačním systémem ozařovače se docílí křížové kontroly mezi plánem vybraným k ozáření na ovládací stanicí lineárního urychlovače a identitou pacienta identifikovaného pomocí Wi-Fi RFID tagu. Pokud souhlasí identiřkace vybraného plánu s ID pacienta, systém povolí ozáření. V opačném případě dojde k vyhlášení „interlock“ na obrazovce ovládací konzole a ozáření není možné.

Stejná kontrola platí i pro pracovníky, kteří mají povinnost spolu s dozimetrem nosit i vlastní Wi-Fi RFID tag. Pokud systém zjistí před ozářením přítomnost pracovníka uvnitř ozařovny, není možné ozařovač spustit.


Diskuse a závěr
Použitím systému kontroly s Wi-Fi RFID tagy, které umožňují čtení na větší vzdálenosti než běžné RFID v jiných pásmech, lze průběžně monitorovat pohyb pacienta a personálu v dané přímo v ozařovně.

Systém pracuje bez nutnosti aktivního přiblížení nebo přiložení RFID chipu ke čtecímu zařízení, předchází tak radiologickým událostem typu záměny pacientů a zároveň chrání personál před expozicí v případě selhání obvyklých bezpečnostních postupů.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008