IGRT metodou kV Cone Beam CT u karcinomu prostaty

Konference: 2008 XV. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Nádory prostaty

Číslo abstraktu: 012

Autoři: prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.; doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.; prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.; MUDr. Aleš Hlávka; Ing. Jiří Mynařík; Lukáš Zahradník, DiS.

VÝCHODISKA A CÍL

Analyzovat nepřesnost nastavení pacientů při radikální radioterapii karcinomu prostaty metodou kV cone beam CT (CBCT) a vytvořit léčebný protokol pro obrazem navigovanou radioterapii (IGRT).

PACIENTI A METODY

Provedli jsme analýzu nepřesnosti nastavení u 15 pacientů léčených technikou IMRT pro karcinom prostaty. U každého pacienta bylo hodnoceno minimálně 10 a maximálně 15 nastavení. Kilovoltážní CBCT bylo provedeno bezprostředně před ozářením: rotace 360°, průměr svazku 15 cm, rekonstruovaný objem 512x512 pixel, tloušťka řezu 2.5 mm. Obraz kV CBCT byl porovnán s referenčním plánovacím CT ve dvou fázích: 1.posun v osách x, y, z tak, aby bylo dosaženo shody v pozici skeletu pánve; 2.posun v osách x, y, z tak, aby bylo dosaženo shody v pozici prostaty (izocentra). Vypočítali jsme lem mezi CTV a PTV, který je potřebný k tomu, aby izodoza 95% pokryla CTV minimálně u 90% pacientů (van Herk a spol. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2002;52:1407-22). Vytvořili jsme léčebný protokol pro IGRT karcinomu prostaty s využitím kV CBCT a kV zobrazení.

VÝSLEDKY

Celkem jsme vyhodnotili 175 nastavení, tj. v průměru 12 nastavení u každého pacienta. Průměrná absolutní nepřesnost nastavení izocentra (±SD) v ose antero-posteriorní (AP), latero-laterální (RL) a kranio-kaudální (CC) byla 4.0±3.1 mm, 4.1 ±3.7 mm a 3.6±3.2 mm. Průměrná absolutní nepřesnost nastavení izocentra (±SD) po korekci pozice skeletu byla v příslušných osách 2.0±2.0 mm, 0.7±0.9 mm a 1.2±1.7 mm. Nepřesnost nastavení izocentra ve všech osách, v rozmezí 0-5 mm, 6-10 mm, 11-15 mm a 15-20 mm, jsme zaznamenali u 74.9%, 20.2%, 4.0% a 0.9% nastavení. Nepřesnost nastavení izocentra po korekci pozice skeletu byla největší v AP ose, kde se v rozmezí 0-5 mm nacházelo 93.7% nastavení, zatímco v RL ose byla nepřesnost minimální (99.4% nastavení spadalo do rozmezí 0-5 mm). Vypočítaný lem CTV-PTV při konvenční metodě nastavení - bez využití IGRT - by měl činit 11 mm v AP ose, 12 mm v RL ose, respektive 10 mm v CC ose.

ZÁVĚR

IGRT využívající kV CBCT umožňuje dobrou korekci nastavení měkkých tkání a redukci lemu CTV-PTV. Protokol IGRT u karcinomu prostaty kombinující kV CBCT a kV zobrazení bude prezentován na konferenci s aktuálními daty.

Datum přednesení příspěvku: 10. 10. 2008