Implementace paliativních přístupů do geriatrické péče

Konference: 2011 III. česko-slovenská konference paliativní medicíny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Paliativní péče v nemocnici a v LDN

Číslo abstraktu: 23

Autoři: PhDr. Helena Kisvetrová; MUDr. Milena Bretšnajdrová; Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

 

   Paliativní dimenze geriatrické péče je vzhledem k narůstající geriatrizaci populace velmi aktuální téma. Specifičnost přístupu je charakterizovaná překrýváním paliativní a dlouhodobé péče o seniory se závažnou disabilitou, syndromem geriatrické křehkosti, vyšší frekvencí výskytu různých forem syndromu demence, změnou trajektorie existenciálních a psychosociálních konsekvencí umírání a větší potřebou spirituální a sociální péče. Z celkového počtu 871 pacientů hospitalizovaných v roce 2010 na Oddělení geriatrie FN Olomouc, bylo 89 pacientů hospitalizováno s onkologickou diagnózou. Počet zemřelých za rok 2010 byl 59 pacientů, a z toho 17 onkologických. Oddělení geriatrie není tedy primárně pracoviště, kde by dominovali umírající pacienti. Senioři v terminálním stadiu onkologických i neonkologických onemocnění jsou většinou na toto pracoviště přijímáni k terapii symptomů akutně zhoršeného celkového stavu v důsledku závažných selhávání funkčních systémů. Cílem paliativního přístupu je minimalizace diskomfortu a zlepšení kvality závěru života seniora, a to nejen po stránce fyzické, ale i po stránce duchovní a sociální. Významné jsou i existenciální konsekvence umírání ve vyšším věku, protože se zde často propojuje osamělost a redukce úzkosti ze smrti související s pocitem naplněnosti a uzavřenosti života seniora. To je pravděpodobně důvod skutečnosti, že se v ošetřovatelských plánech diagnóza „Úzkost ze smrti“ vyskytuje jen ojediněle. Mezi pět nejčastěji se vyskytujících oš. diagnóz na Oddělení geriatrie FN Olomouc patří Riziko infekce, Riziko pádu, Porušená kožní integrita, Chronická zmatenost a Chronická bolest. Implementace paliativních přístupů do léčby a péče o geriatricky nemocné a realizace holistického přístupu lékařského i nelékařského personálu umožní důstojný závěr života seniora. To vyžaduje také věnování větší pozornosti paliativním aspektům geriatrické péče v rámci pregraduálních i specializačních ošetřovatelských studijních programů.

Datum přednesení příspěvku: 24. 11. 2011