Imunofenotyp nádorů prsu vzniklých na podkladě zárodečné mutace genů BRCA1 a BRCA2 ve srovnání s nádory sporadickými

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Diagnostika hereditárních malignit

Číslo abstraktu: 49

Autoři: MUDr. Pavlína Plevová, PhD.; MUDr. Marie Navrátilová, Ph.D.; Doc.MUDr. Lenka Foretová , Ph.D.; Mgr. Jana Zapletalová; Mgr. Eva Sedláková; MUDr. Romuald Čuřík; V. Bluchová; Z. Palas; J. Nieslanik; Prof. MUDr. Jan Horáček, Ph.D.; Z. Utíkal; P. Rosická; prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.

Úvod
Přibližně 5% karcinomů prsu vzniká v rodinách se syndromem hereditárního karcinomu prsu a vaječníků, z nichž 50-70% je podmíněno zárodečnou mutací v genech BRCA1 nebo BRCA2.

Cíl
Zjistit fenotyp nádorů vzniklých na podkladě zárodečné mutace genů BRCA1 a BRCA2 s ohledem na histologický typ nádoru, expresi estrogenových (ER), progesteronových (PR) a androgenových (AR) receptorů, PCNA, c-erbB-2, epidermálního růstového faktoru (EGFR) a topoizomerázy II a srovnat jej s fenotypem nádorů sporadických. Srovnat TNM klasifikaci, délku bezpříznakového přežití a celkového přežití pacientek.

Pacienti a metody
Do studie bylo zařazeno 16 vzorků karcinomu prsu od 16 nepříbuzných pacientek se zárodečnou mutací v genu BRCA1, 13 vzorků karcinomu prsu od 12 pacientek z 11 rodin se zárodečnou mutací v genu BRCA2 a 34 vzorků od 32 nepříbuzných pacientek bez zárodečné mutace v těchto genech.
Byla použita metoda nepřímé imunohistochemie. Vyšetření bylo provedeno na tkáních fixovaných ve formalínu a zalitých do parafínu. Epitopy antigenů byly revitalizovány v v mikrovlnném generátoru (detekce estrogenových, progesteronových a androgenových receptorů, PCNA, c-erbB-2, topoizomerázy II alfa) nebo natrávením trypsinem (EGFR). Byly použity myší monoklonální protilátky anti-EGFR (klon 111.6, NeoMarkers, USA), anti-topoizomeráza II (klon SWT3D1, DakoCytomation, Dánsko), anti-androgenový receptor (klon AR441, DakoCytomation, Dánsko), anti-estrogenový receptor (klon 1D5, DakoCytomation, Dánsko), anti-progesteronový receptor (DakoCytomation, Dánsko), anti-PCNA (proliferating cell nuclear antigen; klon PC10, DakoCytomation, Dánsko). Protilátky působily přes noc při 4°C. Byl použit detekční systém DAKO EnVision (DakoCytomation, Dánsko) a exprese proteinu byla vizualizována pomocí 3,3’-diaminobenzidinu. Jádra byla dobarvena hematoxylinem. Detekce proteinu c-erbB-2 byla prováděna s použitím kitu Herceptest (DakoCytomation, Dánsko), kdy byl dodržen standardizovaný postup doporučený výrobcem.
Statistické zpracování: Rozdíly mezi nádory pacientek s a bez mutace genů BRCA1 a BRCA2 s ohledem na lokalizaci nádoru, histologický nález, TNM klasifikaci a expresi sledovaných proteinů byly analyzovány pomocí chí-kvadrát testu, s ohledem na věk pacientek pomocí Kruskal-Wallisova testu. Korelace s délkou bezpříznakového přežití a celkového přežití pomocí Kaplan-Meierovy analýzy. Rozdíl v křivkách přežití byl srovnáván pomocí log rank testu. Hodnoty p<0,05 byly považovány za statisticky signifikantní.

Výsledky a diskuse
Výsledky zastoupení jednotlivých charakteristik ve sledovaných skupinách nádorů jsou uvedeny v tabulce 1, jejich statistická významnost v tabulce 2.
Nádory pacientek s mutací genu BRCA1 byly statisticky významně častěji typu medulárního karcinomu a duktálního karcinomu grade 3 a nevyskytl se mezi nimi lobulární karcinom. Tyto nádory byly statisticky významně častěji negativní v expresi estrogenových a progesteronových receptorů, signifikantně častěji exprimovaly EGFR a vykazovaly slabší expresi androgenového receptoru než nádory pacientek s mutací genu BRCA2 nebo bez mutací genů. Nádory pacientek s mutací genu BRCA2 byly statisticky významně častěji pozitivní v expresi c-erbB-2 než nádory pacientek s mutací genu BRCA1 a bez mutací obou genů. Nebyl nalezen statisticky významný rozdíl mezi sledovanými skupinami v expresi PCNA, topoizomerázy II, TNM klasifikaci a celkovém přežití pacientek. Pacientky s mutacemi genů BRCA1 a BRCA2 měly statisticky významně kratší délku bezpříznakového přežití oproti pacientkám bez mutace těchto genů.

Námi zjištěné rozložení histologických typů nádorů, negativita exprese estrogenových a progesteronových receptorů a c-erbB-2 u pacientek s mutací v genu BRCA1 je v souladu s jinými studiemi (1-3). Výsledky srovnání délky přežívání pacientek u obou forem nádorů se v různých studiích liší. V 10 ze 17 studií zabývajících se touto problematikou nebyl zjištěn rozdíl mezi nádory hereditárními a sporadickými, v 7 studiích bylo zjištěno horší přežívání u pacientek s mutací BRCA1 nebo BRCA2 genů (přehled v 4, 5).

Tabulka 1
Přehled výsledků jednotlivých charakteristik s ohledem na nosičství zárodečné mutace v genech BRCA1 nebo BRCA2Tabulka 2
Statistická významnost nálezůZávěr
Zjistili jsme do jisté míry charakteristický fenotyp nádorů pacientek s mutacemi genů BRCA1 a BRCA2. Nádory pacientek s mutací v genu BRCA1 byly častěji medulární a duktální karcinomy grade 3. Byla pro ně charakteristická negativita exprese estrogenových a progesteronových receptorů a c-erbB-2, častěji exprimovaly EGFR a slabě exprimovaly androgenový receptor. Těmito charakteristikami se odlišovaly od nádorů pacientek bez mutací genů i pacientek s mutací v genu BRCA2. Nádory pacientek s mutací genu BRCA2 byly charakterizovány pozitivitou c-erbB-2, estrogenových a progesteronových receptorů, negativitou EGFR a intenzivnější expresí androgenového receptoru. Vzhledem k vysoké statistické významnosti nálezů v nádorech pacientek s mutací v genu BRCA1 by bylo užitečné brát v úvahu běžně klinicky dostupný fenotyp nádoru (histologický typ, exprese ER, PR a c-erbB-2) u probandky při indikacích molekulárně genetického vyšetření tohoto genu, a to zejména ve skupinách s nízkou pravděpodobností záchytu mutace, tj. např. u pacientek s karcinomem prsu ve věku pod 40 let bez pozitivní rodinné anamnézy.

Literatura

  1. Marcus JN, Watson P, Page DL, et al. Hereditary breast cancer: pathobiology, prognosis, and BRCA1 and BRCA2 gene linkage. Cancer 1996;77:697-709.
  2. Eisinger F, Stoppa-Lyonnet D, Longy M, et al. Germ line mutation at BRCA1 affects the histoprognostic grade in hereditary breast cancer. Cancer Res 1996;471-4.
  3. Grushko TA, Blackwood A, Schumm PL, et al. Molecular-cytogenetic analysis of HER-2/neu gene in BRCA1-associated breast cancers. Cancer Research 2002;62:1481-8.
  4. Bartoň ková H, Foretová L, Helmichová E, et al. Doporučené zásady péče o nemocné s nádory prsu a vaječníků a zdravé osoby se zárodečnými mutacemi gen BRCA1 nebo BRCA2. Klin Onkol 2003;16:28-34.
  5. Foulkes WD, Rosenblatt J, Chappuis PO. The contribution of inherited factors to the clinicopathological features and behavior of breast cancer. J Mam Gland Biol Neoplasia 2001;6:453-465.


Podpořeno grantem IGA MZ ČR NC6741-3.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004