Imunohistochemická analýza exprese proteinu AGR3 a mukopolysacharidů u cholangiocelulárního a hepatocelulárního karcinomu

Konference: 2013 The 9th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Posters

Číslo abstraktu: p03

Autoři: Mgr. Veronika Brychtová; Víta Žampachová; Doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.; MUDr. Radim Němeček, Ph.D.; MUDr. Pavel Fabián, Ph.D.; prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.; RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

Protein AGR 3 je transmembránový protein jehož zvýšená exprese byla doposud demonstrována v souvislosti s tumorigenezí prsu, prostaty a ovarií. V naší studii jsme se zaměřili na možnosti využití proteinu AGR 3 jako potenciálního diagnostického markeru u cholangiocelulárního (CC) a hepatocelulárního (HCC) karcinomu. Přes výraznou histologickou podobnost obou malignit je strategie jejich léčby výrazně odlišná. Přesná diagnostika je tedy zásadní, často však poměrně komplikovaná.

Imunohistochemická analýza zdravé tkáně prokázala expresi AGR 3 v cholangiocytech intrahepatálních žlučovodů ve srovnání s jaterními hepatocyty. Následně vyšetřovaný materiál zahrnoval 50 vzorků HCC, 30 vzorků CC a jeden případ duálně diferencovaného CC-HCC. Exprese AGR 3 byla v případech HCC převážně negativní na rozdíl od silné exprese u vzorků původem z cholangiocelulárního karcinomu. Exprese proteinu AGR 3 výrazně korelovala se sekrecí kyselých mucinů, naopak negativní korelaci vykazovala exprese membránového proteinu Glypican-3, běžně používaného diagnostického markeru HCC.

Z našich výsledků vyplývá, že exprese proteinu AGR 3 je poměrně specifická pro CC a je potenciálně spjatá s mukosekrecí. Avšak využití exprese AGR 3 pro diferenciální diagnostiku HCC a CC je z důvodu výrazné nehomogenity imunoprofilu HCC pouze omezené.

Tato práce byla podpořena grantovým projektem GACR P206/12/G151, IGA NT/13794–4/2012 a E vropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky (OP VaVpI – RE CAMO, CZ.1.05/2.1.00/03.0101).

Datum přednesení příspěvku: 26. 4. 2013