Imunohistochemická analýza FOXP3+ T regulačních lymfocytů u kožních melanocytárních lézí

Konference: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p12

Autoři: MUDr. Vladimír Židlík; Doc. MUDr. Svetlana Brychtová, Ph.D.; Doc.MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D., M.I.A.C; RNDr. Magdalena Uvírová, Ph.D.; MUDr. Pavel Hurník; Mgr. Jarmila Šustíková

Transkripční faktor FOXP3 je proteinem exprimovaným regulačními T lymfocyty (Treg) a je znám jako klíčový prvek jejich funkce při udržení imunologické homeostázy. Přítomnost Treg je v organizmu nutná k navození imunologické tolerance a prevenci autoimunitních onemocnění. Aktivace Treg se projevuje zejména inhibicí cytotoxických CD8+T lymfocytů a NK buněk. V poslední době se pozornost věnuje roli Treg v progresi nádorových onemocnění. U řady maligních nádorů, jako jsou karcinomy GI T, ovária a mammy bylo prokázáno, že Treg významně snižují protinádorovou imunitní obranu a navozují toleranci proti nádorových antigenům. Výsledky některých studií uváději, že terapeutická inhibice Treg oslabila jejich imunosupresivní působení a vedla k aktivaci nádorově specifických efektorových T lymfocytů a zlepšení průběhu onemocnění. U maligního melanomu jsou FOXP3+Treg považovány za jeden z markerů časného metastazování a horší prognózy.

Materiál a metody:

Vyšetřili jsme soubor 82 kožních maligních melanomů a 25 benigních pigmentových névů. Melanomy byly rozděleny dle WHO klasifikace podle hloubky vertikální invaze koria do čtyř skupin – pT1 (n = 35 melanomů), pT2 (n = 17 melanomů), pT3 (n = 18 melanomů) a pT4 (n = 12 melanomů). Byly použity tkáně fixované ve formalínu a zalité do parafínu. Detekce byla provedena metodou nepřímé imunohistochemie v barvícím automatu VEN TANA , s primární monoklonální králičí protilátkou FOXP3 Antibody (Novus Biologicals, clone SP97, NB P2-12498, ředění 1:150). Hustotu zastoupení jednotlivých Treg jsme hodnotili pomocí světelného mikroskopu počítáním FOXP3 pozitivních Treg na 1 mm2 v tzv. „hot spot“, tj. v místě největší hustoty buněk. FOXP3+Treg jsme hodnotili jednak přímo v nádoru, a dále na jeho periferii, v místě nejhlubší invaze. Počty Treg jsme dále porovnávali s počty CD3 T lymfocytů a i zde jsme hodnotili zvlášť oblasti uvnitř nádorou a na jeho periferii.

Výsledky:

V naší imunohistochemické analýze jsme prokázali rozdíly v hustotě zastoupení Treg mezi jednak melanomy a benigními pigmentovými névy, tak i mezi jednotlivými skupinami melanomů. U skupiny pT1 byl medián Treg v melanomu 22, na periferii 6, medián pro skupinu pT2 byl v ložisku 55, na periferii 15, pro skupinu pT3 v melanomu 58, na periferii 16 a pro skupinu pT4 v ložisku melanomu 23 a na periferii 3,5. Ve skupině névů se FOXP3+Treg vyskytovaly ojediněle, s mediánem 5 uvnitř léze, na periferii Treg zaznamenány nebyly. Při srovnání poměru CD3/FOXP3+Treg byl ve skupině pokročilejších melanomů T2 a T3 na periferii léze patrný posun ve prospěch Treg. Naopak u melanomů pT4 docházelo ke snižování FOXP3+Treg jak v centru, tak zejména na periferii a jejich denzita se blížila hodnotám stadia pT1.

Závěr:

V naší studii jsme potvrdili, že vzrůstající denzita FOXP3+Treg ve stromálním mikroprostřední maligních melanomů v souvilosti s vertikálním růstem potvrzuje jejich významnou roli ve vývoji tohoto onemocnění. Předpokládáme, že kromě zvyšování denzity je důležitá i jejich redistibuce v oblasti nádoru a jeho okolí.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014