Imunohistochemická detekce SDF1 v maligních i benigních kožních melanocytárních lézích.

Konference: 2007 3. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 08. Prognostické a prediktivní faktory III

Číslo abstraktu: 039

Autoři: Doc. MUDr. Svetlana Brychtová, Ph.D.; Mgr. Michala Bezděková, Ph.D.; MUDr. Martin Tichý jr., Ph.D.; J. Hirňák; MUDr. Petr Beneš; RNDr. Tomáš Brychta

Chemokin CXCL12, známý také jako SDF-1 (stromal cell-derived factor-1), je protein, který reguluje chemotaxi lymfocytů, monocytů a dendritických buněk. SDF je různou měrou exprimován ve stromálních buňkách (zejména fibroblastech a endoteliích) i nádorových tkáních, kde může přispívat k progresi tumorů ovlivněním buněčné proliferace, migrace a regulací imunitní odpovědi na nádorové antigeny V poslední době se zdůrazňuje jeho role jako modulátoru nádorové angiogeneze, kde se předpokládá jeho synergický efekt na VEGF zprostředkovanou expanzi vaskulárních endoteliálních buněk a naopak inhibiční efekt na apoptózu. Exprese chemokinu se však u různých typů maligních nádorů významně liší, zvýšené hladiny byly detekovány například u plicních, kolorektálních a ovariálních karcinomů, zatímco nízká exprese je popisována u spinocelulárních karcinomů dutiny ústní. Cílem naší studie bylo hodnocení exprese SDF-1 u primárních kožních melanomů ve srovnání s kontrolní skupinou benigních pigmentových névů a její porovnání s expresí vaskulárních růstových faktorů (VEGF,VEGF-C). Pomocí nepřímé imunohistochemie na parafínových řezech jsme vyšetřili soubor 22 maligních melanomů a 22 pigmentových névů s použitím primárních protilátek anti-SDF-1 (RD Systems, klon 79018, ředění 1:100), anti-VEGF (Santa Cruz Biotechnology, klon C-1, ředění 1:50) a anti-VEGF-C (Santa Cruz Biotechnology, klon N-19, ředění 1:50). Prokázali jsme významně nižší expresi SDF-1 v maligních buňkách ve srovnání s benigními melanocyty. Protein byl rovněž detekován ve stromálních fibroblastech a endoteliích, bez signifikantních rozdílů mezi benigními a maligními lézemi. Nebyla prokázána souvislost mezi SDF-1 a expresí VEGF nebo VEGF-C. Závěr: Na základě získaných výsledků předpokládáme, že pozorovaná nižší exprese proteinu u maligních melanoblastů by mohla souviset s nedostatečnou imunitní reakcí proti nádoru. Dále se ukazuje, že nádorová angiogeneze je na expresi tohoto proteinu pravděpodobně nezávislá.


Práce na tomto projektu je podporována grantem MSM6198959216.

Datum přednesení příspěvku: 29. 11. 2007