In vivo dozimetrie při IMRT prostaty

Konference: 2005 2. ročník semináře o brachyterapii a technice IMRT

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 016

Autoři: Ing. Milan Zouhar; Ing. Jana Bedrošová; prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.; MUDr. Miloslava Vaculíková; prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.

Aplikace kurabilní dávky do cílového objemu není v dnešní době technickým problémem.Ozařovače jsou vybaveny vícelistovými kolimátory,dynamickými klínovými filtry,asymetrickými clonami.Plánovací systémy jdou doplněny moduly pro výpočty IMRT techniky.V poslední době se klade značný důraz na přesnost a reprodukovatelnost dodání dávky do požadovaného objemu.Fixace pacientů je na většině pracovišť snad už běžná.
I přes pečlivou kontrolu simulačního a plánovacího procesu se mohou vyskytnout chyby při vlastním ozáření.Zmenšení rizika chyby je možné dosáhnout verifikačními snímky během ozáření,měřením vstupní dávky při prvním ozáření,nebo měřením dávky přímo v ozařovaném objemu.Poslední technickou novinkou je IGRT.
Samotné měření vstupní dávky zabrání hrubým chybám v aplikované dávce,ale nezabrání chybám v nastavení pacienta.Proto je nutná kombinace in vivo dozimetrie a verifikačních snímků.
Verifikační snímky provádíme u většiny radikálně ozařovaných pacientů.V letošním roce jsme začali s měřením vstupní dávky pomocí jednorázově použitelných MOSFET detektorů.
U pacientů ozařovaných IMRT technikou pro ca prostaty provádíme měření přímo v prostatě také MOSFET detektory.Měření vstupní dávky při prvním ozáření chceme zavést jako rutinní.

Vypracováno v rámci řešení projektu NC7393-3/2003 podporovaného IGA Mzd ČR.Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

Datum přednesení příspěvku: 17. 9. 2005