INDIKACE MAMMOTOMIE U INVAZIVNÍHO KARCINOMU

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Kontraverze v diagnostice a léčbě časného karcinomu prsu, standardní postupy vs. nestandardní. I.Blok: Diagnostika

Číslo abstraktu: 004

Autoři: MUDr. Karel Dvořák, CSc.; MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA; MUDr. Eva Jandáková; doc. MUDr. Zdeněk Pačovský, CSc.; MUDr. Jana Navrátilová

Indikace využití a indikací vakuové biopsie do dneška nejsou celosvětově pevně stanoveny. Vakuovou biopsii lze provádět pod MG/UZ kontrolou (hand free). Jedná se o moderní metodu, jejíž cílem v žádném případě není nahrazení core biopsie.
Principem metody je kombinace speciální odběrové jehly – Mammotomu 11-8G, (jehla je vybavena rotujícím nožem) a podtlaku, který slouží k transportu získané tkáně. Získaný objem tkáně je nesrovnatelný s objemem tkáně získaným při core biopsii. Vakuová biopsie nenahrazuje chirurgický výkon. Náročným krokem této techniky je nutné označení okrajů provedené intervence, stejně jako značení získaných tkáňových vzorků. Tato technika má před sebou jednoznačně velkou budoucnost.

Současné indikační pole:

  • potvrzení benignity ložiska
  • vyloučení koincidence benigního a maligního ložiska
  • klerozující léze
  • radial scar
  • granulomatózní mastitis
  • intraduktální papilomatóza
  • nejasné MG/UZ/MR nálezy
  • core biopsií prokázaná atypická duktální hyperplázie? (vysoký počet DCIS u těchto případů prokázaných mammotomií po předchozí core bioptické verifikaci)
  • verifikace karcinomů , jejich velikost je pod hranicí < 3 mm, drobný shluk semimaligních/maligních mikrokalcifikací, extrémně nebezpečné/neschůdné uložení karcinomu


Dodržování tohoto širokého indikačního pole musí být samozřejmostí. Ve sdělení uvádíme osudy 3 pacientek, u kterých byla provedena vakuová mammotomie u karcinomu mléčné žlázy.

1. Pacientka A.P., 62 let.Mammografický obraz doložen na Obr. 1, Obr. 1a.
Evidentní karcinom v ZHK levé mammy, v jeho okolí denzní opacita bez obsahu mikrokalcifikací- hematom. Nápadné oploštění komplexu bradavka – dvorec. Histologicky: pT1c pN1b M0, invazivní lobulární karcinom, Grade 2, Estrogenní receptory 58%, progesteronové receptory 40%, ki67 15%, Her2 +. V okrajích vzniklého hematomu DCIS + LCIS + invazivní lobulární karcinom.
V tomto případě byla jednoznačně indikace mammotomie - pokročilý karcinom mléčné žlázy.
Otázkou je stanovení T klasifikace karcinomu, nebylo známo, jaká porce karcinomu byla odstraněna mammotomií.

2. Pacientka L.H, 41 let. mammograficky difúzně rozložené mikrokalcifikace. Po provedené vakuové mammotomii stanovena histologická diagnóza DCIS komedonového typu. Mammograficky obraz je doložený na Obr. 2.

Při konziliárním vyšetření byl sonograficky v ZHK prokázán a core biopticky verifikovaný invazivní karcinom mléčné žlázy komedonového typu, Grade 3, steroidní receptory negativní, ki 67 18%, Her2++, Fish negativní. Pacienta se domáhala ablace, histologická klasifikace pmT1c pN1b M0.
Otázkou jsou výsledky provedených vyšetření před mammotomií.

3. Pacientka M.M. 71 let. Mammografický obraz je doložen na Obr. 3, Obr.3a.
Po provedené mammotomii histologicky verifikovaný invazivní duktální karcinom, NOS varianta. Po operaci pT1c pN1b M0. Grade 3, Estrogenní receptory 80%, progesteronové 75%, ki67 2%, Her2 negativní.
Otázkou je stanovení T klasifikace karcinomu, nebylo známo, jaká porce karcinomu byla odstraněna mammotomií.


Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2006