INDIKACE PRO PERIFERNĚ IMPLANTOVANÉ CENTRÁLNÍ KANYLY (PICC) V ONKOLOGII

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: nežádoucí účinky

Téma: VII. Nežádoucí účinky protinádorové léčby

Číslo abstraktu: VII/ 53

Autoři: MUDr. Viktor Maňásek; prof. MUDr. Jiří Charvát, CSc.; MUDr. Silvia Jínková; MUDr. Lukáš Chlachula; MUDr. Ludmila Olosová; doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA

Východiska:

Téma zajištění adekvátního žilního vstupu v onkologii je velmi aktuální, neboť specifická protinádorová farmakoterapie je vedena dominantně parenterální formou. Periferní žilní systém je navíc v některých případech při dlouhodobé léčbě výrazně zatěžován, protože řada látek má nevyhovující vlastnosti pro periferní aplikaci. Permanentní centrální venózní vstup nabízí šetření periferního žilního systému, je prevencí paravazace a lze jej využívat ve většině případů k odběrům krve. Kromě portů a tunelizovaných centrálních kanyl zažívá renesanci inzerce periferně implantovaných centrálních katetrů (PICC), které splňují kritéria permanentního centrálního vstupu. Provedli jsme retrospektivní zhodnocení 500 implantací PICC v KOC Nový Jičín s důrazem na délku zavedení katetrů, komplikace a výhody i nevýhody ve srovnání s venózními porty.

Soubor pacientů a metody:

V letech 2010–2014 bylo v nemocnici Nový Jičín implantováno cca 1 000 permanentních žilních vstupů. Největší zastoupení tvořili onkologičtí pacienti, kterým byla nejčastěji indikována inzerce PICC nebo zavedení venózního portu. Retrospektivně jsme zhodnotili soubor 500 pacientů se sledováním délky zavedení katetru, důvodů pro inzerci a rizika komplikací, včetně preventivních opatření k jejich omezení. Následně jsme vypracovali indikační kritéria pro zavádění PICC v onkologické praxi s důrazem na situace, kdy může být zavedení PICC přínosnější než implantace portu.

Výsledky:

Průměrná délka používání PICC byla v našem souboru 3 měsíce, což je v korelaci s odbornou literaturou, neboť PICC je označován za tzv. střednědobý permanentní vstup. Nejdéle používaný katetr měl životnost cca 500 dní. Mezi nejobávanější komplikace patří katetrová sepse a trombotické komplikace, které se vyskytly v 1,2 % případů, resp. 4,2 % případů. Vypracovali jsme indikační kritéria pro implantace PICC, kdy je tento vstup preferován před implantacemi portů.

Závěr:

PICC představují bezpečnou možnost zajištění centrálního žilního systému. Neexistuje jednoznačné doporučení pro volbu konkrétního druhu žilního vstupu, nicméně jisté indikace jsme vytvořili na základě zkušeností s implantacemi PICC u onkologických pacientů. PICC jsou alternativou k zavedení portů a jiných druhů trvalých dlouhodobých vstupů a v některých situacích mají nesporné výhody vzhledem k jednoduchosti zavedení, využití u nemocných s poruchami srážlivosti, možnostem minimalizovat komplikace a snadnému zrušení vstupu po uplynutí doby pro parenterální terapii, která většinou nepřesahuje několik měsíců.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015