Indikační kritéria k lokální terapii karcinomu rekta

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 97

Autoři: MUDr. Lubomír Starý, Ph.D.; doc. MUDr. Kamil Vysloužil, CSc.; MUDr. Ivo Klementa, Ph.D.; MUDr. Adolf Gryga, CSc.; MUDr. Pavel Zbořil, Ph.D.; prof. MUDr. Michael Dlouhý, CSc.; prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.; Mgr. Lenka Kučerová

Radikální chirurgický výkon je základním krokem při léčbě karcinomu rekta, a to i přes značné pokroky chemoterapie a radioterapie.Volba operačního výkonu závisí na TNM klasifikaci, uložení tumoru v rektální ampule, jeho velikosti a konfiguraci, stupni diferenciace. Mezi další kritéria, která limitují typ operace patří věk nemocného, jeho habitus, přidružené choroby a v neposlední řadě i přání pacienta.
Mezi základní chirurgické postupy při radikální léčbě karcinomu rekta patří abdominoperineální amputace rekta, přední nízká resekce a místní exscize. U prvních dvou jsou indikační pravidla dobře definovaná, lokální léčba je však stále diskutovaná. Zatímco u karcinomu in situ a intramukózního karcinomu je indikace k lokálnímu výkonu jednoznačná, u karcinomu invazivního se většinou respektuje do stádia T2 při G1,G2.
Na naší klinice jsme od ledna 2002 do března 2004 hospitalizovali celkem 146 pacientů s karcinomem rekta, 96 (66%) mužů a 50 (34%) žen. Z toho k lokálnímu výkonu bylo indikováno 14 (10%) nemocných, 9 (64%) mužů a 5 žen (36%). Z celkového množství 61 operací transanální endoskopickou technikou tyto indikace tvoří 23%. Všichni pacienti před operací podstoupili endoskopické vyšetření s histologickým odběrem, endosonografické vyšetření (alternativně CT diagnostiku) a sonografické vyšetření jater a RTG plic. U všech nemocných byl zvolen typ výkonu transmurální resekce transanální endoskopickou mikrochirurgickou technikou. Histologicky se jednalo ve 4 případech o neinvazivní karcinom. U 10 nemocných o invazivní karcinom. Stádium T1 histolog potvrdil ve 6 případech, T2 ve 2 případech a ve dvou preparátech bylo popsáno stádium T3. Grading ani v jednom případě nepřekročil stupeň G2. Komplikace nastaly v jednom případě. Jednalo se o krvácení, které se zvládlo konzervativně.
dva nemocní ve stádiu T3 byli indikováni k lokálnímu výkonu v jednom případě jako k paliativnímu odstranění tumoru a v dalším případě pro odmítnutí amputace rekta. Recidivu po transmurální resekci jsme zatím nezaznamenali ani u jednoho nemocného. Jsme si však vědomi krátkého období sledování.
Závažnost kolorektálního karcinomu není jen v jeho stále se zvyšující incidenci, ale také fakt, že se vyskytuje se stoupající frekvencí u mladších jedinců. Léčba tohoto onemocnění by neměla směřovat pouze k přežití nemocných, ale i ke kvalitnímu dalšímu životu. Lokální výkon, správně indikovaný, nemocného „uchrání“ od rozsáhlého výkonu ve smyslu přední nízké resekce s jejími možnými důsledky nebo mutilujícímu výkonu jako je amputace rekta.

Práce byla realizována za podpory grantu IGA MZ ČR č. NC-7499-3/2003</>i

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004