Indikátory kvality poskytování paliativní onkologické péče.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 244p

Autoři: prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D., DSc.; Mjr. doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.; MUDr. Peter Priester; MUDr. Jindřich Kopecký; Mgr. Dagmar Švecová; Mgr. Michaela Šimková; prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

Léčba onkologických nemocných zaznamenává výrazný pokrok, a to nejen v používání nových léků a léčebných postupů, ale také v organizaci a vzájemném propojení jednotlivých modalit onkologické léčby. Druhou stránkou mince je ale skutečnost, že v současné době přibývá ‘drahých’ onkologických pacientů především v paliativní onkologické léčbě. Zásadní otázkou je, jak organizovat paliativní onkologickou léčbu tak, aby byla dostupná, dostatečně účinná a přiměřeně drahá ‘benefit cost’. Hlavní metodou hodnocení kvality onkologické péče je statistická analýza indikátorů kvality poskytované zdravotní péče a to ve smyslu dostupnosti (zdravotní péče v regionu), kvality (odborná a ošetřovatelská péče), časový indikátor (zahájení a ukončení paliativní onkologické péče), ekonomické ukazatele, kvalita života (hodnocení kvality života)

V rámci jednotné organizační struktury vznikají ambulance paliativní onkologické péče a to jak na úrovni centra, tak na úrovni onkologických oddělení v regionu. Došlo k vytvoření jasně definované funkční jednotky – ‘paliativní onkologické ambulance’ a ‘paliativního onkologického lůžka’ a k jejímu vzájemnému propojení.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011