Individualizovaná radioterapie u pacientky s lokálně pokročilým karcinomem děložního čípku.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kasuistiky; Zhoubné gynekologické nádory

Téma: 14. Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: 119

Autoři: MUDr. Michaela Zábojníková; MUDr. Markéta Pospíšková; MUDr. Milan Kohoutek

   Úvod

   Česká Republika patří mezi země s nejvyšší incidencí karcinomu děložního hrdla v Evropě. Ročně je u nás diagnostikováno 20 případů na 100 tisíc žen. Vrcholy výskytu jsou ve věku 35-39 let a následně 60 – 65 let.

   Mezi rizikové faktory patří časné zahájení sexuálního života, větší počet sexuálních partnerů a infekce lidským papilomavirem (HPV). Histologicky se jedná převážně o maligní epiteliální nádory s převahou dlaždicobuněčného karcinomu (60-80 %), adenokarcinomy se vyskytují v 10-15 %, ostatní maligní nádory jsou méně časté. Záchyt prvního stádia je jen kolem 40 % případů, ostatní pacientky jsou diagnostikovány v lokálně pokročilém stádiu. V zemích se zavedeným screeningem a vakcinací proti HPV dochází k významnému poklesu výskytu dlaždicobuněčných karcinomů čípku.

  Standardní terapií u stádií od IIB je konkomitantní chemoradioterapie s uterovaginální brachyterapií a cisplatinou weekly 40 mg/m2.

  

   Kazuistika

   Jedná se o 42 letou pacientku s progredující neuromuskulární dystrofií. Poprvé byla hospitalizována na gynekologii v prosinci 2009 pro intermitentní krvácení z rodidel trvající od září 2009. Dne 23.11.2009 se provedla excize z endocervixu s histologicky potvrzeným nízce diferencovaným nerohovějící spinocellulárním karcinomem.

RA: onkologicky negativní

OA od 12 ti let svalová dystrofie s progresí

FA algifen kapky, aktiferin

AA PNC

GA menses od 13 pravidelně, porod 1x SC, potrat 2x

   Bylo doplněno přešetření: 10.12.2009 magnetická rezonance pánve s nálezem expanze cervixu dělohy st.IIb, oboustranně v zachycené části pánevního retroperitonea po jedné zvětšené lymfatické uzlině

   21. 11. 2009 neurologické vyš.: progresivní svalová dystrofie od r. 1979 s pomalou progresí – v klinickém nálezu těžká periferní kvadruparéza s proximálním maximem.

   Doplněna cystoskopie, rektoskopie vše s negativním nálezem, RTG plic, UZ jater v normě.

   Uzavřeno jako karcinom cervicis uteri T2bN1M0 stádium IVA. U pacientky jsme standardně zvažovali CHRT + BRT. Vzhledem k progredující dystrofii jsme kontraindikovali podání platiny, dále jsme po konzultaci s neurology, vzhledem ke zhoršování svalové síly po anestézii, vyloučili i možnost brachyterapie. Navíc nutné opakované hospitalizace pacientka odmítala. Byla doporučena samostatná zevní radioterapie.

   Pacientka nejdříve terapii trvající několik týdnů odmítla, ale pro progredující krvácení z rodidel souhlasila.

   Od 17. 2. 2010 do 7. 5. 2010 byla provedena radioterapie lineárním urychlovačem Elekta Synergy 4 pole box na oblast pánve 46,8 Gy ve 26 frakcích s dosycením parametrií 3 x 2 Gy 2 AP pole a následně dosycení tumoru do 68,4Gy ve 38 frakcích v 5 polích.

   Celá terapie proběhla ambulantně; byla nutná přítomnost manžela při ukládání pacientky.

  

   Kontrolní přešetření

18. 8. 2010 MR pánve: značná regrese tumoru i lymfatických uzlin proti prosinci 2009

12. 9. 2011 MR pánve: další regrese tumoru s drobným reziduem v terénu poradiačních změn, bez lymfadenopatie.

Poslední kontrola dne 30. 1. 2012. Pacientka subjektivně bez obtíží s močením či stolicí, cítí se výborně, gynekologicky trvá regrese po radioterapii, kontrolní MR pánve po roce od poslední kontroly zobrazovací metodou.

  

   Závěr

   Při závažných komorbiditách ovlivňujících výrazně kvalitu života pacientky je nutná individualizace léčebného plánu ve spolupráci s ostatními obory, ale hlavně s ohledem na přání pacientky. I nestandardní onkologickou léčbou lze dosáhnout kurativních výsledků bez zhoršení kvality života pacienta.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012