INDIVIDUÁLNÍ POSTUP V LÉČBĚ GERMINÁLNÍCH NÁDORŮ VČETNĚ AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KRVETVORNÝCH BUNĚK

Konference: 2005 13. onkologicko-urologické sympozium a 9. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: 13. onkologicko-urologické sympózium. Nádory varlat II

Číslo abstraktu: 030

Autoři: MUDr. Marcela Greplová; MUDr. Jana Nepomucká, CSc.; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.; MUDr. Martin Foldyna; MUDr. Drahomíra Kordíková; Ludmila Pagacova; Jan Kalanin

ÚVOD


Germinální testikulární nádory patří k nejlépe léčitelným solidním nádorům. Přes 80 % nemocných dosáhne kompletní remise, asi 20 % nemocných, kteří nedosáhnou kompletní remise jsou indikováni k záchranné chemoterapii II. linie. V případě relapsů je touto léčbou dosaženo asi 20 % kompletních remisí, při refrakterním onemocnění méně než 10 % kompletních remisí.
Individuální postup v léčbě germinálních nádorů zahrnuje vysokodávkovanou chemoterapii s následnou autologní transplantací krvetvorných buněk. Současným trendem vysokodávkované chemoterapie je léčba nemocných se špatnou prognózou zejména extragonadáních v I. linii terapie a léčba nemocných s dobrou prognózou až v záchranné léčbě II. linie.

PACIENTI A METODY


Autologní transplantace s PBPC byla provedena na našem pracovišti od 1/98 do 5/05 u 50 nemocných s germinálními nádory. Mobilizace progenitorových buněk byla provedena po 3. cyklu chemoterapie I. nebo II. řady. Celkové množství CD34 buněk bylo v rozsahu 2,0 až 13,4krát106/kg hmotnosti. U všech nemocných byla režim CARBOPEC. Přihojení v neutrofilech nad 1,0krát109/l a trombocytech nad 50krát109/l nastalo průměrně 10. resp. 13. den po převodu PBPC.

VÝSLEDKY


Sledované období po transplantaci je 3 až 77 měsíců. Z 50 nemocných s germinálními nádory žije ke květnu 2005 37 nemocných (74 %), z toho 26 v kompletní remisi (52 %), 2 v parciální remisi, 5 ve stabilizovaném stavu a 4 v progresi onemocnění. Zemřelo 13 nemocných (26 %).

ZÁVĚR


Nemocní klinického stadia III, zařazení do prognosticky nejnepříznivější skupiny dle IGCCCG s viscerálními metastázami a vysokými markery S3 tvoří asi 16 % neseminomů s 5letým přežitím bez známek progrese 41 % a celkovým přežitím 48 %.
Zdá se, že individuální přístup v léčbě nemocných se špatnou prognózou zařazením autologní transplantace v léčbě zbytkového inoperabilního nádoru včetně léčby mozkových metastáz je prospěšný a povede k slibným výsledkům.

Literatura
  1. BANNA, G., FERRARI, B., BERTUZI, A., CASTAGNA, L., SANTORO, A. Early high-dose chemotherapy with autologous peripheral blood stem cell support for primary mediastinal non-seminoma germ cell tumors. BMT, 32, 2004, p 865.
  2. GIORGI, U., ROSTI, G., PAPIANI, G., MARANGOLO, M. The status of high-dose chemotherapy with hematopoietic stem cell transplantation in germ cell tumor patients. Hematologica, 87, 2002, 1, p. 95–104.
  3. ROSTI, G., GIORGI, U., PAPIANI, G., WANDT, H., SIEGERT, W., KOZAK, T., BORNHAUSER, M., KILEKCI, A., DEMIRER, T. High-dose chemotherapy in extragonadal germ-cell tumors: first results of EBMT Registry. BMT, vol. 31., supp. 1., March 2003, O272.
  4. ROSTI, G., et al. First- line high-dose chemotherapy for patients with poor prognosis extragonadal germ cell tumors: the experience of European Bone Marrow Transplantation Solid Tumor Working Party. BMT, 34, 2004, p. 1033–1037.
  5. ROSTI, G., PAPIANI, G., WANDT, H., LEYVRAZ, S., DEMIRER, T., GIORGI, U. Early high-dose chemotherapy for adult patients with extragonadal non-seminomatous germ cell tumors of the mediastinum a retroperitoneum. BMT, vol. 33, supp. 1, March, 2004, O265.
  6. VAENA, DA., ABONOUR, R., EINHORN, E. Long term survival after high-dose salvage chemotherapy for germ cell malignancies with adverse prognostic variables. J Clin Oncol, vol. 21, 2003, No. 22, p. 4100–4104.

Datum přednesení příspěvku: 24. 11. 2005