INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K LÉČBĚ METASTATICKÉHO KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU U SENIORŮ - KAZUISTIKA

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kasuistiky; Nádory v seniu

Téma: XIX. Gerontoonkologie

Číslo abstraktu: 200

Autoři: MUDr. Lenka Ostřížková; MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.; MUDr. Otakar Bednařík, CSc.; prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.; MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.

Východiska:

Kolorektální karcinom je druhým nejčastějším nádorovým onemocněním ve vyspělých zemích světa. Multidisciplinární a individuální přístup k léčbě těchto nemocných vede k výraznému prodloužení přežití pacientů s metastatickým postižením včetně seniorů i s vážnými komorbiditami.

Popis pří­padu:

Muž ročník 1936, v červenci 2009 provedena resekce lienální flexury pro adenocarcinom, pooperačně i dle CT metastatické postižení jater, nejméně 3 ložiska. K-ras wild type. TNM klasifikace pT3 pN2 (4/10)M1. Pacient s vážnými interními komorbiditami: ICHS chron, komp., stp QIM spodní stěny před 15 lety, COM-stp recidivující TIA s naznačenou pravostrannou symptomatologií v roce 2000 a 2002. Hypertensis III. Klinicky dobrý stav. KI 90%, nadvýživa. Labora­torní hodnoty v normě. Zahájena systémová terapie xeloda + bevacizumab. Tolerance velmi dobrá, proto od druhé série kombinace xelox + bevacizumab. Po 6 cyklech provedeno přešetření, regrese nálezu v játrech. Nález projednán na multidsciplinární indikační komisi ke zvážení resekce jaterních metastáz. Prove­deno interní, kardiologické a neurologické zhodnocení. Dne 13. 4. 2010 provedena resekce jaterních metastáz. Pooperační průběh komplikován paroxyzmem supraventrikulární tachykardie, medikamentózní verze na sinusový rytmus. Doba pobytu na JIP 4 dny. Celková doba hospitalizace 11 dnů. Po operaci přetr­vává trombopenie gr 1, hepatopatie gr 1. Pacient dále sledován. 1/2011 metastázy plicní, játra bez metastatického postižení, pouze pooperační změny. Zahá­jena systémová terapie vzhledem k věku pacienta a přetrvávající trombopenii gr 1 volen režim FU/FA de Gramont + Avastin. Tolerance velmi dobrá, bez NLU. Dosažena dlouhodobá stabilizace onemocnění. Terapie přerušena po 14 měsících 4/2012 pro progresi plicních metastáz. Vzhledem ke K-ras wild type zahá­jena III. linie panitumumab v monoterapii. Tolerance dobrá, kožní toxicita Gr 2, zvládnuto lokální + ATB terapií. Efekt léčby dlouhodobá stabilizace. Progrese onemocnění zjištěna v lednu 2013. Zahájena terapie kapecitabinem. Po celou dobu léčby pacient klinicky v dobrém stavu, zvládá běžné zemědělské práce, péče o vinohrad, bez větších omezení.

Závěr:

Terapie seniorů individuálně volená, s multidisciplinárním přístupem vede k prodloužení přežití nemocných s kolorektálním karcinomem ve IV. klinickém stadiu.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013