INFILTRACE NÁDORU LYMFOCYTY: JAKÝ JE VLIV NA PROGNÓZU PACIENTA?

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: XXVII. Nádorová imunologie

Číslo abstraktu: 016

Autoři: Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Východiska:

V mikroprostředí nádoru se nachází mnoho typů imunitních buněk, které mohou pozitivně nebo negativně ovlivňovat prognózu nádorového onemocnění. Předpokládá se, že část lymfocytů infiltrujících nádor (tumor-infiltrating lymphocytes – TILs) je specifická pro nádorové antigeny.

Cíl:

Většina studií zkoumajících TILs ve vztahu s prognózou pacientů zjistila, že hustota TILs v nádoru pozitivně koreluje s celkovým přežitím. Nejvíc údajů pochází z výzkumu kolorektálního karcinomu, ovariálního karcinomu a melanomu, ale studie byly provedeny i u dalších solidních nádorů, např. spinocelulární karcinom sliznic hlavy a krku, prsu, prostaty, renálního karcinomu a bronchogenního karcinomu. Ukázalo se, že s příznivou prognózou nádorů je lymfocytární infiltrát s vysokým obsahem CD3+ T lymfocytů, CD8+ cytotoxických T lymfocytů a paměťových T lymfocytů s expresí CD45RO. Naopak negativní vliv na prognózu mají podle většiny studií pomocné (helper) T lymfocyty produkující IL 4, IL 5 a IL 13 (Th2 lymfocyty) a T lymfocyty produkující IL 17, IL 21 a IL 22 (Th17). Asociace mezi hustotou regulačních T lymfocytů (T regs) exprimujících FOXP3 a prognózou se zřejmě liší podle typu a histogeneze nádoru. Pro protinádorový účinek TILs je tudíž důležité zastoupení jednotlivých typů buněk v infiltrát, stav jejich aktivace a produkce cytokinů a chemokinů imunitními a nádorovými buňkami nebo jinými buňkami v komplexním mikroprostředí nádoru. Výzkum TILs a jejich analýza ve vztahu ke klinickým parametrům jsou dosud zatíženy mnoha metodologickými problémy. Studie jsou poměrně malé a obsahují heterogenní populaci pacientů. Výsledky jednotlivých studií se obtížně srovnávají kvůli různým histopatologickým a imunologickým metodám použitým k analýze TILs. Nicméně v poslední době zesiluje volání po standardizaci analýzy TILs a její začlenění mezi již zavedené metody hodnocení prognostického rizika. Využití TILs v imunoterapii by teoreticky mohlo být vysoce selektivní a relativně netoxickou léčebnou metodou, která by vedla k likvidaci nádoru a prevenci jejich rekurence. Nepřímým důkazem jejich funkce je, že protinádorové vakcíny zvyšují infiltraci nádorů T lymfocyty a jejich cytotoxickou aktivitu proti nádorovým buňkám. Dalšími léky, které by mohly zvyšovat aktivitu TILs, jsou inhibitory PD-1 (anti-programmed cell death protein 1) a jeho ligandu PD-L1 a také některé inhibitory angiogeneze – nádory s vysokou angiogenní aktivitou obsahují většinou jen málo TILs a normalizace nádorové vaskulatury pomáhá migraci cytotoxických T lymfocytů do nádorů.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014