Integrace radioterapie, chemoterapie a hormonální léčby do komplexního přístupu po konzervativním prs zachovávajícím chirurgickém výkonu

Konference: 2004 9. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 049

Autoři: MUDr. Alexandra Aschermannová; MUDr. Jan Vydra; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.; MUDr. Martin Šmakal; MUDr. Olga Přibylová, PhD.

V současnosti jsou všechny pacientky po konzervativním prs zachovávajícím chirurgickém výkonu (BCS) indikovány k následné radioterapii prsu (RT) .
Většina pacientek po BCS a RT prsu obdrží i systémovou léčbu (chemoterapii a/nebo hormonální léčbu).Vystává tudíž otázka jak kombinovat systémovou léčbu a RT po BCS, aby bylo dosaženo co nejlepšího celkového přežití, snížení rizika vzdálených metastáz a lokální recidivy, při nízkém výskytu lokálních komplikací.
Možnosti kombinace radioterapie a chemoterapie jsou:
  1. chemoterapie následovaná RT
  2. RT následovaná chemoterapií
  3. simultánní RT a chemoterapie
  4. sendvič-terapie – po několika cyklech chemoterapie RT a po té dokončit chemoterapii.

Je pravděpodobné, že oddálení aplikace chemoterapie sníží její efektivitu. Chemoterapie následovaná RT je v současnosti preferovaný přístup, ale je otázkou, zda oddálení radioterapie nevede ke zvýšení rizika lokální recidivy.
Současné podání chemoterapie a radioterapie zvyšuje riziko akutních reakcí a komplikací. Bylo prokázáno, že současná aplikace kombinované chemoterapie CMF a kompletní dávka radioterapie může vést k větším kožním reakcím než u nemocných léčených sekvenčním postupem, nemá však signifikantní vliv na lokální kontrolu a přežití.
Výsledky dvou studií adjuvantní léčby (NSABP B-15 a B-16) u nemocných s karcinomem prsu s postižením axilárních uzlin prokázaly že odložení radiace o 12 týdnů nevede ke zhoršení lokální kontroly ani neovlivňuje přežití. U pacientek s těsnými či pozitivními okraji resekátu se ukázalo oddálení radioterapie o 12 až 16 týdnů jako významné.
Současná aplikace Tamoxifenu a RT vede k vyššímu výskytu podkožní fibrozy . Tamoxifen má být tedy podáván až po ukončení aktinoterapie.

Naše vlastní preference v algoritmu modalit po BCS je zahájit léčbu chemoterapií, poté aplikovat aktinoterapii. Hormonální léčba by měla následovat až po ukončení aktinoterapie. Optimální sekvence radioterapie, chemoterapie a hormonoterapie však zůstává kontroverzní.

Datum přednesení příspěvku: 17. 1. 2004