INTERAKCE PROTINÁDOROVÉHO LÉČIVA ELIPTICINU S JEDNOŘEZCOVOU A DVOUŘETĚZCOVOU DNA

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: XXVII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: 303

Autoři: Kateřina Tmejová; MVDr. Ludmila Krejčová; Ing. David Hynek, Ph.D.; prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.; prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.; doc.RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.; doc.Ing. René Kizek, Ph.D.

Východiska:

Účinnost elipticinu je založena na poškození DNA v důsledku interkalace jeho oxidovaných produktů do DNA, na inhibici topoisomerázy II a vytvo­ření kovalentních DNA aduktů. Toto znemožňuje replikaci DNA nádorových buněk a dochází k omezení růstu nádoru. Cílem práce bylo charakterizovat interakce elipticinu s jednořetězcovým (ssODN) a dvouřetězcovým (dsODN) oligonukleotidem.

Materiál a metody:

Z komplementárních oligonukleotidů (1: 5'-ATGGA-ACATT, 2: 5'-AATGTTCCAT) připraven dsODN. Elipticin byl rozpuštěn v DMSO. Sta­novení byla prováděna SWV na VA-Stand 663 v cele ve fosfátovém pufru (50 mM, pH 6,9) s 0,3 M mravenčanem amonným s těmito parametry: probublávání Ar 120 s, počáteční potenciál: -1,85 V, doba kondicionace 5 s, depoziční potenciál -0,6 V, akumulace 2 min, koncový potenciál 0 V, potenciálový krok 5 mV, frekvence 280 Hz.

Výsledky:

Pro sledování interakcí léčiv s nukleovými kyselinami jsou vý­hodné metody elektrochemické. Technika adsorptivního přenosu využívá modifi­kaci elektrody nukleovou kyselinou.Takto lze detekovat G pík spojený s redoxním produktem guaninu a píky cytosinu a adeninu. Byla studována závislost změny signálu ssODN a dsODN a interakce s elipticinem. Modifikace pracovní elektrody probíhala po dobu 2 min (koncentrace ODN 2,5 µg/ml). Modifikovaná elektroda byla vystavena efektu elipticinu. Při interakci 2 min bylo zjištěno: 50 µM koncen­trace elipticinu vedla k výrazným změnám redoxních signálů u ssODN. Elipticin (600 µM) vedla k nárůstu pozorovaných signálů. Tyto změny jasně ukazují na vý­razné poškození DNA elipticinem. Prodloužení interakce mezi DNA a elipticinem (8 min) vede k výrazným změnám v DNA při nižších aplikovaných koncentracích elipticinu.

Závěr:

Biofyzikální metodou byla změřena interakce elipticinu s ODN. Z výsledků bylo možné pozorovat výrazné strukturní změny nukleových kyselin v přítomnosti protinádorového léčiva elipticinu.

Práce byla podpořena projekty CYTORES GAČR P301/10/0356 a CEITEC CZ.1.05/1.1.00/02.0068.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013