Interakcia signálnych dráh interleukínu-6 a transformujúceho rastového faktoru – β1 v epiteliálnych bunkách prostaty

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: I. Experimentální onkologie

Číslo abstraktu: 017p

Autoři: Andrea Staršíchová; Eva Lincová; Mgr. Zuzana Pernicová; prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.; Mgr. Karel Souček, Ph.D.

Rakovina prostaty patrí medzi najrozšírenejšie nádorové ochorenia a zároveň príčinu úmrtí mužov vo vyspelých krajinách. Chronický zápal je pravdepodobne dôležitým faktorom v iniciácii a progresii patologických stavov prostaty, rakovinu nevynímajúc.

Interleukín-6 (IL-6) je pleiotropný cytokín, ktorý spúšťa zápalovú odpoveď a reguluje komplex bunkových procesov ako je proliferácia, diferenciácia a apoptóza. IL-6 aktivuje viaceré signálne dráhy, medzi ktoré patria JAK/STAT, Ras/ERK, PI3K/AKT. Modulácia prenosu signálu IL-6 sa teda javí ako potenciálne vhodná stratégia pre prevenciu a terapiu rakoviny prostaty.

Transformujúci rastový faktor beta-1 (TGF-β1) je multifunkčný cytokín, ktorý môže pôsobiť ako negatívny regulátor zápalového procesu a nádorový supresor. Na druhej strane, TGF-β1 môže tiež podporovať schopnosť invazivity a zvyšovať metastatický potenciál nádoru, napr. prostredníctvom procesu epiteliálno-mesenchymálneho prechodu. TGF-β1 signáluje cez komplex SMAD proteínov alebo signálnych dráh nezávislých na SMAD ako sú p38 a ERK.

Cieľom štúdie je popísať vzájomné pôsobenie medzi signálnymi dráhami IL-6 a TGF-β1 a nájsť možný mechanizmus takejto interakcie v epiteliálnych bunkách prostaty. K tomu bol zavedený experimentálny model na línii odvodenej z prostatickej benígnej hyperplázie (BPH-1). Naše výsledky ukazujú, že ovplyvnenie BPH-1 buniek IL-6 a TGF-β1 vedie k chronickej aktivácii (fosforylácii) signálnych molekúl STAT3 a SMAD2. TGF-β1 má antiproliferatívne účinky ako sme potvrdili meraním počtu buniek a bunkového cyklu, zatiaľčo sa zdá, že IL-6 má protichodné efekty, resp. IL-6 neznižuje počty buniek a percento buniek v S-fázi bunkového cyklu. Ovplyvnenie buniek IL-6 nemá vplyv na TGF-β indukovaný epiteliálno-mesenchymálny prechod. Ovplyvnenie buniek TGF-β1 v dlhších časových intervaloch však ruší IL-6 indukovanú fosforyláciu STAT3.

Naše výsledky teda ukazujú, že existuje interakcia medzi signálnymi dráhami IL-6 a TGF-β1 a TGF-β1 moduluje prezápalové mikroprostredie prostaty tým, že znižuje prenos signálu IL-6.


Táto štúdia bola podporená Programom rektora MU pre podporu tvorivej činnosti študentov MUNI/31/A0004/2008 a grantami 204/07/0834 a 310/07/0961 GA ČR a AV0Z50040507 a AV0Z50040702 GA AV ČR.

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009