Intersticiálna brachyterapia recidivujúcich high-grade gliómov CNS

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Pokroky v radioterapii nádorů

Číslo abstraktu: 179

Autoři: Ľ. Zámečník; MUDr. Eva Hajtmanová, Ph.D.; A. Abouharb; Z. Záborská; MUDr. Jiří Novák; MUDr. Ľubica Kostková; J. De Riggo

Brachyterapia je liečebná metóda radiačnej onkológie, umožňujúca zvýšenie dávky žiarenia v nádore s prudkým poklesom do okolitého zdravého tkaniva. Svojim charakterom je ideálnou možnosťou liečby relapsov malígnych tumorov v už ožiarenom teréne, po predchádzajúcej externej rádioterapii.
Pri intersticiálnej brachyterapii sa plastové katetre-vodiče chirurgicky zavádzajú priamo do tumoru podľa predplánovanej schémy, ktorá spočíva vo virtuálnej rekonštrukcii katetrov v zobrazenom cieľovom objeme v rôznych rovinách s určením ich rozmiestnenia a dĺžky. Určenie cieľového objemu sa uskutočňuje na základe vyšetrenia MR, prípadne MR angiografie a spektroskopie s použitím multiplanárnej rekonštrukcie z CT obrazu. Moderné plánovacie systémy, ktoré spĺňajú požiadavku konformity rádioterapie, môžu priestorovou CT rekonštrukciou presne identifikovať rozloženie implantovaných katetrov v danom cieľovom objeme. Plánovanie na podklade 3D rekonštrukcie poskytuje vyhodnotením dávkovo-objemových histogramov možnosť presnejšej kontroly dávky žiarenia v cieľovom objeme. Optimalizáciou aktívnych polôh pri pohybe zdroja žiarenia a ožarovacích časov v daných polohách je možné zlepšiť dávkovú distribúciu a redukovať objem zdravých tkanív zasiahnutých radiáciou.
Použitie HDR afterloadingového systému znižuje radiačné zaťaženie personálu. Zároveň táto liečebná metóda významne skracuje čas liečby a predlžuje prežívanie pacientov s pozitívnym vplyvom na kvalitu ich života.
Autori touto prednáškou predstavujú podstatu metodiky intersticiálnej brachyterapie recidivujúcich nádorov mozgu a ich skúsenosti v Martinskej fakultnej nemocnici.

Datum přednesení příspěvku: 27. 5. 2005