Intersticiální 3D brachyterapie prsu

Konference: 2011 16. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Radioterapie

Téma: Radioterapie, psychologické aspekty onkologické léčby

Číslo abstraktu: 017

Autoři: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.; MUDr. Igor Sirák, Ph.D.; Ing. Milan Zouhar

V programu pod názvem Technika 3D intersticiální brachyterapie karcinomu prsu

Prs šetřící chirurgické výkony u karcinomu prsu jsou standardně doplňovány ozářením celého prsu s navýšením dávky na lůžko tumoru (boost). Boost může být aplikován zevně elektronovým nebo fotonovým svazkem, nebo lze využít intersticiální brachyterapie. Výhodou intersticiálního boostu je dosažení vysoké dávky v cílovém objemu s minimalizací povrchové dávky. Je preferován u hlouběji uložených nádorů nebo při nutnosti aplikace vyšší dávky záření v přítomnosti rizikových faktorů pro lokální recidivu. Využívá se většinou techniky rigidních jehel, jejichž přesný paralelismus je zabezpečen můstkem.

Konvenčně se k orientaci jehel využívaly chirurgické svorky zavedené do lůžka tumoru a ortogonální rentgenové snímky. Nevýhodou této techniky je riziko nepřesné implantace cévních svorek chirurgem nebo jejich migrace v tkáni po operačním uzavření lůžka. Nové plánovací systémy pro brachyterapii umožňují využití CT pro přesnější definici lůžka tumoru a umožnění trojdimensionálního plánování brachyterapie (3D BT). Cílem naší přednášky je prezentovat techniku 3D brachyterapie zavedenou na naší klinice.

Pro intersticiální brachyterapii prsu používáme fixační můstek a rigidní ocelové jehly. Za sterilních podmínek a bez narkózy je pacientce přímo na CT naložen fixační můstek na prs v libovolném směru dle předpokládaného lůžka tumoru. Můstek je po naložení na prs fixován sterilním elastickým obinadlem a jeho kontury jsou vyznačeny fixou na kůži pro případ potřeby reprodukce naložení. Následuje provedení plánovacího CT v řezech po 1-2 mm s okamžitým přenesením řezů do plánovacího systému pro brachyterapii. Lékařem je záhy do CT zakreslen cílový objem lůžka nádoru a po rekonstrukci CT obrazu do roviny šablony fixačního můstku jsou interpolací řezu šablony a řezu s největším zakresleným cílovým objemem určeny souřadnice pro zavedení jehel. Tato procedura netrvá déle než 15 minut a jejím výsledkem je přesná znalost souřadnic pro aplikaci jehel k přesnému zasažení cílového objemu. Pacientka je paralelně s touto procedurou převezena s naloženým můstkem na brachyterapeutický sál a anesteziologem je zahájena celková krátkodobá nitrožilní anestezie. Samotná cílená aplikace jehel následně nepřesáhne 15 minut, správnost naložení můstku je kontrolovaná pomocí kožních značek. Během probouzení pacientky jsou fyzikem určeny pozice zdroje v jehlách a kalkulována dávková distribuce v cílovém objemu. Po zavedení jehel již pacientka další CT nepodstupuje. Dle stávajícího protokolu používáme minimální dávku na cílový objem 10 Gy. Následuje samotné ozáření a odstranění jehel.

Celá procedura trvá kolem 60 minut a je dobře tolerována. Celková doba anestezie nepřesáhne 15 minut, CT vyšetření podstupuje nemocná jen jednou.

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2011