INTERSTICIÁLNÍ PERIOPERAČNÍ BRACHYTERAPIE V LÉČBĚ ČASNÉHO KARCINOMU PRSU (APBI)

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Radioterapie

Téma: VI. Radioterapeutické metody

Číslo abstraktu: VI/ 140

Autoři: MUDr. Ahmed Asqar; Ing. Linda Kašaová, Ph.D.; MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.; MUDr. Igor Sirák, Ph.D.; MUDr. Petr Motyčka, Ph.D.; prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.

Východiska:

Cílem je retrospektivní zhodnocení akcelerované radioterapie části prsu (accelerated partial breast irradiation – APBI) pomocí perioperační multikatetrové intersticiální brachyterapie (MIB) s vysokým dávkovým příkonem (HDR) u vybraných pacientek s časným karcinomem prsu.

Soubor pacientů a metody:

Perioperační MIB pro APBI se ve FN Hradec Králové používá od roku 2012 pro selektované pacientky s velmi časným karcinomem prsu (věk > 60 let, pT1pN0, G1–3, L0, V0, HER2 neg). U těchto pacientek jsou peroperačně po tumorektomii se zavedením chirurgických klipů a biopsii sentinelové uzliny aplikovány pomocí dutých ocelových jehel intersticiální katetry (obr. 1). Následná APBI se zahajuje obvykle sedmý den po operaci. Po zakreslení lůžka tumoru do plánovacího CT s respektováním pozice chirurgických klipů, mamografického nálezu a lokalizace jizvy je definován klinický cílový objem (CTV) tak, aby byl zajištěn bezpečnostní okraj 20 mm ve všech směrech. Předepsaná dávka je 34 Gy v 10 frakcích aplikovaných dvakrát denně. U všech pacientek je nasazena adjuvantní hormonální léčba.

Výsledky:

Mezi březnem 2012 a listopadem 2014 podstoupilo 52 pacientek APBI s použitím perioperační MIB. Medián doby sledování je 14 měsíců (1–34). Nepozorovali jsme žádné akutní komplikace, poruchy hojení nebo infekci. Všechny pacientky byly s léčbou spokojeny.

 Závěry:

Perioperační multikatetrová intersticiální HDR brachyterapie pro APBI je u vybraných pacientek proveditelná. Toto léčebné schéma významně redukuje celkovou délku radioterapie a umožňuje precizní aplikaci afterloadingových katetrů pod přímou zrakovou kontrolou.

Výzkum byl podpořen projektem PRVOUK P37/ 06.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015