INTRAVENÓZNÍ PORTY - KOMPLIKACE BĚHEM LÉČBY BEVACIZUMABEM U METASTATICKÉHO KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU - NAŠE ZKUŠENOSTI

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XXIV. Paliativní a podpůrná léčba

Číslo abstraktu: 248

Autoři: MUDr. Simona Rotnáglová; MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Kristýna Divišová; MUDr. Sabina Svobodová; MUDr. Jitka Vrtková

Léčba metastatického kolorektálního karcinomu bevacizumabem v současné době představuje jednu ze standardních možností terapie. Intravenózní porty nabí­zejí pro onkologické pacienty větší komfort během celé léčby. Na našem pracovišti bylo od dubna 2009 do prosince 2012 implantováno celkem 144 intravenózních portů. U 73 nemocných byla implantace provedena k léčbě kolorektálního karcinomu. Zaměřili jsme se na sledování komplikací kombinované terapie - che­moterapie a cílené léčby bevacizumabem. V režimech FOLFOX4/bevacizumab, FOLFIRI/bevacizumab, XELOX/bevacizumab aplikovaných cestou intravenózních portů, jsme sledovali typ a četnost výskytu nežádoucích příhod v závislosti na dávce cílené terapie a délce jejího podávání. Dávka bevacizumabu byla průměrně od 325 mg do 900 mg na jednu aplikaci. Průměrně byl bevacizumab podáván 11,7 měsíců. Sledovali jsme dobu do vzniku komplikací v oblasti implantovaných intra­venózních portů. Potíže nejčastěji nastaly po 6-8 měsících terapie. Jednalo o trombózu vena subclavia u jednoho nemocného, infekční komplikace také u jednoho nemocného, poruchy trofiky kůže a defekt kanyly nebo komůrky portu u sedmi nemocných. Port byl v těchto případech extrahován a následně u všech sedmi pa­cientů byl k pokračování terapie reimplantován. Aplikace chemoterapie a bevacizumabu u nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem cestou intravenózního portu je velmi komfortní. Srovnání komplikace versus benefit je počtem komplikací u jedné pětiny léčených únosný vzhledem k benefitu pro pacienta.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013