Inzulínu podobný rastový faktor 1 (IGF1) a karcinom prostaty

Konference: 2008 IV. ročník DDPEO A I. ročník sympózia O cílené biologické léčbě

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 049p

Autoři: M. Sivoňová; Prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.; A. Pidaničová; L. Valanský; L. Lachvač; V. Nagy; D. Petráčová; J. Petrovičová; E. Žemberová; M. Tajtáková

Inzulínu podobný rastový faktor 1 (IGF-1) je produkovaný predovšetkým v pečeni a zohráva velmi dóležitú úlohu pri stimulácii proliferácie buniek prostaty, ako aj inhibícii apoptózy mutovaných buniek. Biologický účinok IGF1 v cirkulacii aj tkanivach závisí od množstva volného ligandu. Je známých šesť IGF viažucich proteínov (IGF binding protein, IGFBP). Přibližné 75-90% IGF1 sa viaže na IGFBP3. Mnohé zo štúdií poukázali na to, že zvýšené hladiny IGF1 a znížené hladiny IGFBP3 sú asociované so zvýšeným rizikom vzniku kar­cinomu prostaty. Hladiny obidvoch proteínov sa líšia u jedincov a závisia od rastového hor­monu, inzulínu, androgénov, pohlavia, veku, nutričného stavu, pričom hladiny obidvoch proteínov zároveň podliehajú genetickej kon­trole. Cielom nasej štúdie bolo sledovanie plazmatických hladím IGF1, IGFBP3 a ich vzájomného poměru u 49 pacientov s karcinómom prostaty a 33 zdravých jedincov pomocou RIA metody. Zistili sme nesignifikantný rozdiel me­dzi plazmatickými hladinami IGF1 u pacientov s karcinómom prostaty (178,9 ± 79,9 ng/ml) v porovnaní s kontrolnou skupinou (163,1 ± 57,9 ng/ml). Plazmatické hladiny IGFBP3 boli signifikantně nižšie u pacientov s karcinómom prostaty (2286,9 ± 718,1 mg/l) ako u kontrolnej skupiny (2449,1 ± 572,4 mg/l) (p menšie ako 0,05). Vzájomný pomer IGF1/IGFBP3 bol signifikantně rozdielny u obidvoch skupin (p menšie ako 0,05). U pacientov s karcinómom prostaty aj u zdravých jedincov sa zisťovali hladiny sérového PSA, pričom sme zistili signifikantný rozdiel (p menšie ako 0,01). U pacien­tov s karcinómom prostaty hladiny sérového PSA pozitivně korelovali s hladinami IGF1 ako aj IGF1/IGFBP3.

Z dosiahnutých výsledkov vyplývá, že IGFBP3 by mohol zohrávať potenciálnu úlohu pri rozvoji karcinomu prostaty a sledovanie vzájomného poměru IGF1/IGFBP3 by mohol byť jedným z prediktívnych markerov karcino­mu prostaty.

Práca vznikla na základe podpory grantov 2007/45-UK-10, MVTS č. Bil/ČR/SR/ UK/06, UK/264/2006, AV 4/0013/05 a VEGA č. 1/4262/07.

Datum přednesení příspěvku: 26. 11. 2008