IPILIMUMAB V KLINICKÉ PRAXI: PŘEDBĚŽNÁ ANALÝZA ÚČINNOSTI A BEZPEČNOSTI LÉČBY U PACIENTŮ S POKROČILÝM MELANOMEM LÉČENÝCH V RÁMCI SLP PROGRAMU

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže

Téma: VII. Nádory kůže a maligní melanom

Číslo abstraktu: 006

Autoři: MUDr. Ivana Krajsová, MBA; doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; RNDr. Jan Mužík, Ph.D.; Mgr. Zuzana Zbožínková; Doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; MUDr. Taťana Šuková; MUDr. Ilona Procházková

Východiska:

Ipilimumab je plně humánní monoklonální protilátka proti CTLA-4. Zablokováním inhibičního receptoru CTLA-4 může dojít k posílení protinádorové imunity pacienta a v ideálním případě k napadení nádoru pacienta vlastním imunitním systémem. Publikovaná data ze studií fáze III naznačují dlouhotrvající přežívání u části pacientů s metastatickým melanomem. Tato práce poprvé analyzuje výsledky pacientů léčených v rámci Specifického léčebného programu, v centrech VFN a MOÚ od 11/ 2010 do 05/ 2012.

Soubor pacientů a metody:

Pacienti s metastazujícím melanomem dostávali v rámci SLP programu ipilimumab v dávce 3 mg/ kg i.v., každé 3 týdny, celkem 4 dávky. Pacienti měli histologicky potvrzený metastazující melanom inoperabilního stadia III nebo IV, u kterého selhal minimálně jeden léčebný režim. Zařazováni mohli být pacienti s kožním, okulárním i slizničním melanomem, byly povoleny asymptomatické mozkové metastázy, ECOG 0–2. Cílem bylo potvrdit data bezpečnosti a účinnosti léčby ipilimumabem.

Výsledky:

V rámci obou uvedených center bylo zařazeno 107 pacientů s pokročilým metastazujícím melanomem ve věkovém rozmezí 22–78 let. V práci bude prezentována základní charakteristika pacientů, průběh léčby ipilimumabem a množství aplikovaných léčebných dávek. Léčebné odpovědi byly hodnocené podle WHO i irRC a zajímavé příklady různých odpovědí byly předneseny podrobněji. Budou zdůrazněny nežádoucí účinky léčby, možnosti jejich ovlivnění i důvody předčasného ukončení.

Závěr:

Studie představuje první ucelenou analýzu dat v ČR získaných při léčbě pacientů s metastazujícím melanomem ipilimumabem v rámci SLP. I když musí být interpretována s určitou opatrností v porovnání s klinickými studiemi, znamenají velký přínos pro další léčbu tohoto závažného onemocnění.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014