IZOLOVANÁ HYPERTERMICKÁ PERFUZE KONČETIN, NAŠE ZKUŠENOSTI

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže

Téma: VII. Nádory kůže a maligní melanom

Číslo abstraktu: 071

Autoři: doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.; MUDr. Lucie Gabrielová; MUDr. Jiří Slavík; MUDr. Radim Šimůnek; MUDr. Vojtěch Chrenko, CSc.

Východiska:

Maligní melanom je nádor s vysokým metastatickým potenciálem a velmi malou citlivostí k chemoterapii a radioterapii při konvenč­ních způsobech aplikace. Jedním ze specifických projevů tohoto onemocnění jsou mnohočetné končetinové relapsy, jejichž nositelé jsou velmi často překvapivě bez známek nádorového růstu mimo postiženou končetinu. Pro řešení těchto případů byla vyvinuta metoda izolované hypertermické perfuze, která byla posléze přijata jako de facto standard paliativní terapie. Pokusy využít metodu v adjuvantním režimu neprokázaly oprávněnost tohoto postupu, nicméně umožnily některým centrům aplikaci u poměrně velkého množství pacientů a získání velmi cenných zkušeností.

Soubor pacientů a metody:

Současnou indikací k aplikaci metody je lokální a/nebo regionální relaps na končetině, obvykle mnohočetný, při současné absenci vzdále­ných metastáz. Podmínkou pro perfuzi je nepřítomnost metastáz nad linií izolace, tedy technicky na kůži a ve svalech několik cm pod flekční rýhou třísla, event. axilly, výjimkou jsou uzlinové metastázy v třísle a podél zevních ilických cév (nebo axilly), které v takovém případě musejí být odstraněny součas­nou dissekcí. V předoperačním vyšetření je nutno kromě vzdálené disseminace vyloučit i závažnější cévní patologie na perfundované končetině - AG nebo MRI AG. Další možnou indikací jsou primárně konzervativně inoperabilní končetinové sarkomy.

Výsledky:

V letech 2001-2012 proběhlo v naší režii celkem 37 perfuzí u 35 pacientů, 21 žen a 14 mužů, 33krát se jednalo o DK, 4krát o HK. U 32 pacientů se jednalo o melanom, jednou pak o ma­ligní schwannom a jednou o maligní fibrózní histiocytom a jednou o fibrosarkom. Jako cytostatikum jsme používali Melphalan v dávce 1,5 mg/kg, perfuze typicky probíhala při 39 °C po dobu 60 min. Z komplikací jsme zaznamenali 2x závažnější hematologickou toxicitu způsobenou leakem cytosta­tika, jednou závažné ischemické komplikace na dolní končetině a tvorbou nekróz, pravidelnými komplikacemi byly otoky, erytém, neuralgické bolesti, 3krát byly komplikace s hojením rány, obvykle při spojení se současnou dissekcí. Výsledky odpovídají paliativnímu záměru metody, u 27 pacientů jsem zaznamenali regresi metastáz s očekávávaným paliativním efektem a s bezpříznakovým intervalem alespoň 6 měsíců. 20 pacientů zemřelo, 15 pře­žívá, z toho 3 v dlouhodobé celkové remisi. 3 pacienty prozatím nelze hodnotit pro krátkou dobu od výkonu.

Závěr:

Izolovaná hypertermická perfuze je metoda, jejíž aplikace může přinést minimálně paliativní efekt významnému procentu pacientů, podmínkou jsou poměrně přísná indikační kritéria.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013