Jak lze monitorovat redukci morbidity po radikálních operacích u cervikálního karcinomu?

Konference: 2008 13. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii a 3.ročník pro NLZP

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Nové trendy v diagnostice a léčbě ca hrdla děložního, radikalita chirurgických výkonů, doporučené postupy v případě selhání primární léčby, možnosti chirurgického řešení,reiradiace

Číslo abstraktu: 035

Autoři: doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.; M. Nováčková; R. Chmel; MUDr. Marek Pluta, Ph.D.; doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.; prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

Karcinom hrdla děložního je 4. nejčastější malignitou u žen v ČR. V posledních letech dochází k prodlužování celkového přežití pacientek s tímto zhoubným onemocněním, což obrací zvýšenou pozornost ke kvalitě života žen a pooperačním komplikacím. Mezi nejčastější pooperační komplikace patří pánevní zánětlivé a tromboembolické komplikace, poruchy mikce, poruchy inervace pánevních orgánů, lymfedém a sexuální dysfunkce.

Grant IGA NR/9455-3 má za cíl prospektivně vyhodnotit kvalitu života žen podstupujících operaci pro karcinom děložního hrdla IA1-IIB, standardizovat morbiditu podle rozsahu a radikality operace, sledovat rozvoj lymfedému a určit rizikové faktory pro jeho vznik. Jsou sledovány 2 skupiny pacientek a) pacientky podstupující radikální hysterektomií sec. Wertheim typ III a b) pacientky podstupující konzervativní operaci - lymfadenektomii s tracheloplastikou nebo hysterektomií typ I. Kvalita života je vyhodnocována standardizovanými dotazníky EORTC QLQ C30, QLQ - CX24 před operací a 6 měsíců po operaci. Poruchy mikce jsou monitorovány urodynamickým vyšetřením ve stejném intervalu. Rozvoj lymfedému je sledován měřením obvodů končetin a vyšetřením pomocí multifrekvenční bioelektrické impedanční analýzy (MFBIA) v tříměsíčních intervalech.

Datum přednesení příspěvku: 19. 1. 2008