Jak s pacientem hovořit o alternativní medicíně?

Konference: 2011 III. česko-slovenská konference paliativní medicíny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Alternativní (komplementární) medicína u pacientů v paliativní péči

Číslo abstraktu: 29

Autoři: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

   Označení komplementární a alternativní medicína (anglicky obvykle označovaná zkratkou CAM) zahrnuje celou řadu léčebných postupů a prostředků, jejichž společným znakem je, že účinnost a prospěšnost pro pacienta nebyla formálně prokázána formou klinických studií. Údaje o účinnosti se většinou zakládají na jednotlivých klinických případech (kazuistikách), popř. nevelkých souborech pacientů. Většina těchto metod má svůj původ v přírodních a tradičních mimoevropských myšlenkových a náboženských systémech. Na straně akademické medicíny (ale také např. na straně zdravotní pojišťovny) bývá vůči CAM vznášena řada výhrad ohledně účinnosti a bezpečnosti. Mezi pacienty v paliativní péči je přesto užívání CAM velmi rozšířené. Dle některých průzkumů užívá kolem 75 % pacientů v onkologické paliativní péči některou z forem CAM. Zdravotníci, kteří s těmito pacienty pracují, proto musí mít základní představu o charakteru nejčastěji užívaných metod CAM, jejich potenciálu, ale také rizicích.Zdravotník v paliativní péči by měl být schopen s pacientem vést otevřený rozhovor na následující témata:

  • Jaký je aktuální stav základního onemocnění, jak pacient svůj stav chápe a přijímá?
  • S jakými očekáváními pacient užívání CAM spojuje a jaká je evidence, že mohou být tato očekávání splněna?
  • S jakými riziky a zátěží je užívání dané metody CAM u daného pacienta spojeno (riziko tělesných nežádoucích účinků, psychologická a finanční zátěž atd.)?

   Autor ve svém sdělení představí, jak k otázce CAM přistupuje ve své klinické praxi.

Datum přednesení příspěvku: 24. 11. 2011