JAK SPRÁVNĚ HODNOTIT RIZIKO VZNIKU OPAKOVANÝCH MALIGNIT V POPULACI

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Téma: II. Epidemiologie nádorů, klinické registry, zdravotnická informatika

Číslo abstraktu: 098

Autoři: RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.; RNDr. Jan Mužík, Ph.D.; Mgr. Denisa Malúšková; RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Východiska:

Úspěchy v léčbě většiny typů nádorů vedou ke zlepšování přežití onkologických pacientů a s tím souvisejícímu růstu prevalence. Přeživší pacienti jsou dále ohroženi vznikem dalšího zhoubného novotvaru (ZN) neboli opakované malignity. Hodnocení opakovaných malignit není matematicky triviální a nelze jej omezovat na pouhá procentuální vyjádření. Jedná se o výpočet kvantifikující incidenci malignit u stávajících onkologických pacientů vůči standardní populaci, který musí zohledňovat jak dobu sledování jednotlivých osob, tak jejich věkovou strukturu. Prvním cílem této přednášky je prezentovat korektní statistickou metodiku pro hodnocení výskytu opakovaných malignit. Druhým cílem je dokumentovat význam tohoto typu hodnocení analýzou dat Národního onkologického registru (NOR).

Soubor pacientů a metody:

Za opakovanou malignitu byl považován další ZN diagnostikovaný tři a více měsíců od diagnózy prvního ZN pacienta. Hodnocení výskytu opakovaných malignit je založeno na výpočtu standardizovaného poměru incidencí (SIR). Výpočet SIR kombinuje počet pozorovaných a očekávaných novotvarů u onkologických pacientů, referenční populací je zde běžná populace ČR. Pro analýzu byla použita data NOR za období 1996–2010 z důvodu dostatečné doby sledování pacientů od vzniku prvního ZN (pouze ZN kromě jiných kožních) a z důvodu konzistence dat v používané klasifikaci (diagnózy podle MKN10).

Výsledky:

Celkem bylo do analýzy zahrnuto 566 614 záznamů onkologických pacientů. Největší riziko výskytu dalšího ZN kromě jiných kožních (C44) u onkologických pacientů dia gnostikovaných v období 1996–2010 jsme pozorovali u ZN hrtanu (C32) s hodnotou SIR = 227 (95% CI: 210–244), ZN varlete (C62) se SIR = 214 (95% CI: 183–245), ZN dutiny ústní a hltanu (C00–C14) se SIR = 207 (95% CI: 194–219) a Hodgkinova lymfomu (C81) se SIR = 163 (95% CI: 135–191). Statisticky významně zvýšené riziko vzniku opakované malignity (SIR > 100) bylo identifikováno i u většiny dalších diagnóz s výjimkou nádorů CNS (C70–C72), ZN jater (C22), ZN žlučníku a žlučových cest (C23, C24), ZN štítné žlázy (C73), mnohočetného myelomu (C90), ZN slinivky břišní (C25) a ZN prostaty (C61).

Závěr:

Hodnocení opakovaných malignit vyžaduje netriviální metodiku a nelze jej omezovat na pouhá procentuální vyjádření. U většiny typů ZN jsme ve srovnání s běžnou populací identifikovali zvýšené riziko vzniku opakované malignity, více než 2násobně vyšší riziko bylo pozorováno u ZN hrtanu (C32), ZN varlete (C62) a ZN dutiny ústní a hltanu (C00–C14).

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014