JAKÉ JE MÍSTO LIPOZOMÁLNÍHO DOXORUBICINU (MYOCETU) V LÉČBĚ KARCINOMU PRSU

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: VI. Nádory prsu

Číslo abstraktu: 212

Autoři: MUDr. Eugen Kubala

Antracykliny, zařazené do režimů chemoterapie v léčbě karcinomu prsu, prokázaly významné prodloužení PFS a OS v adjuvantní nebo paliativní léčbě karcinomu prsu. V poslední dekádě zaznamenáváme vzestupné zařazování antracyklinů do adjuvantní léčby za současného snižování jejich používání v paliativní léčbě u MBC. Tato skutečnost odráží limitaci používání vzhledem ke kumulativnímu kardiotoxickému účinku a také možnosti jejich náhrady stejně účinnými látkami. Molekuly enkampsulované do lipozomů mohou modifikovat farmakokinetiku a farmakodynamiku cytostatik a zvýšit koncentraci účinné látky v cílové tkáni a snižují expozici zdravé tkáně. Lipozomální doxorubicin (doxorubicini citratis complexus enkapsulovaný do lipozomů) (LD) byl vyvinut, aby zlepšil terapeutický index doxorubicinu a redukoval toxicitu za udržení stejné účinnosti. LD umožňuje použít doxorubicin v plné účinnosti u chemonaivních nebo antracykliny předléčených pacientů. Aktivita LD je nezávislá na aktivitě MDR-1 statusu, která je pravděpodobně způsobena schopností překonat nadměrné odstraňování látky z buňky způsobené P-gp (MDR-1) overexpresí. Důkazem jsou studie fáze III, kde LD u předléčených pacientů prodloužil OS nad 1 rok. Kombinace s jinými cytostatiky je stejně, ba více účinná jako standardní doxorubicin a v kombinaci s cyklofosfamidem (CFA) byl PFS dokonce delší. Ve všech studiích byla sledována kardiotoxicita, kdy byl poměr 13 % pro LD proti doxorubicinu 29 % (p = 0,0001) a klinicky manifestované kardiální postižení 5,9 % vs 15 % pro doxorubicin. Kumulativní dávka doxorubicinu vs LD je 570 mg/ m2 vs 785 mg/ m2 a podle ně kte rých autorů může u více než 50 % pacientů být i vyšší. TNBC je heterogenní onemocnění, ale LD nemůže být opomenut u pacientů s vysokým proliferačním indexem, zvlášť v kombinacích s taxany.

Závěr:

  1. LD je vysoce účinným a bezpečným lékem s vysoko kumulativní dávkou kardiotoxicity.
  2. Může být považován za alternativní léčbu v léčbě pacientů s vysokým rizikem kardiálního postižení, ačkoliv data pro toto doporučení ještě nejsou dostatečná, ale umožňují tailoring léčby.
  3. Kombinace LD s CFA může být podána jako 1. linie paliativní léčby u MBC s možnosti delšího podávání za nízké kumulativní dávky kardiotoxicity.
  4. V kombinaci s taxany může být použit u HER negat. pacientů.
  5. Není doporučen v adjuvantním podání s trastuzumabem u HER+ pacientů, ale v případech inflamatorního HER– pozit. karcinomu jej použít lze.
  6. LD lze podat v dalších liniích léčby MBC již antracykliny předléčených pacientů.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014