JE DRENÁŽ DO VNITŘNÍCH MAMÁRNÍCH UZLIN V PRŮBĚHU DETEKCE SENTINELOVÉ UZLINY U ČASNÉHO KARCINOMU PRSU NEGATIVNÍM PROGNOSTICKÝM FAKTOREM?

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery - lékařská sekce

Číslo abstraktu: 150

Autoři: Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.; Adéla Součková; MUDr. Lucie Šimková; MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.; MUDr. Vlastislav Šrámek, Ph.D., MBA; MUDr. Ivan Švach, Ph.D.

Východiska:

Karcinom prsu je nejčastějším maligním nádorem u žen. Základním chirurgickým výkonem na axile u časného karcinomu prsu je od uveřejnění výsledků studie NSABP-32 biopsie sentinelové uzliny. Tato technika představuje současný „zlatý standard“. V průběhu detekce sentinelové uzliny pátráme po sentinelové uzlině v axile, nicméně asi v 20 % případů dochází k drenáži do vnitřních mamárních uzlin. V řešení vnitřních mamárních uzlin v současnosti neexistuje jasné doporučení, jak v případě drenáže do těchto uzlin postupovat. V úvahu připadá několik teoretických možností: 1) provést biopsii těchto uzlin, 2) doplnit zobrazovací metody jako PET/ CT, 3) další možností je indikovat radioterapii u všech pacientek s drenáží do vnitřních mamárních uzlin. Ve Fakultní nemocnici Olomouc je prováděna detekce sentinelové uzliny od roku 2007 a v současnosti představuje běžný a zavedený postup. V případě drenáže do vnitřních mamárních uzlin tyto uzliny nebioptujeme ani neozařujeme (samozřejmě jde o případy klinicky negativních uzlin). Abychom potvrdili či vyvrátili správnost našeho postupu, rozhodli jsme se zhodnotit všechny pacientky, u nichž byla provedena detekce sentinelové uzliny, a zhodnotit skupinu pacientek s drenáží do vnitřních mamárních uzlin. Cílem naší práce bylo zjistit, zda pacientky s drenáží do vnitřních mamárních uzlin mají horší prognózu než pacientky bez této drenáže, a zda by tedy mělo význam eventuálně vyselektovat skupinu pacientek profitujících z dalšího řešení (biopsie či radioterapie vnitřních mamárních uzlin).

Soubor pacientů a metody:

Byly vyhledány záznamy o detekci sentinelové uzliny u pacientek s karcinomem prsu léčených ve FN Olomouc. Abychom se vyhnuli možné selekční bias, rozhodli jsme se zhodnotit všechny pacientky od roku 2007 až do roku 2012. U všech pacientek byla zhodnocena doba do progrese a celkové přežívání.

Výsledky:

Od roku 2007 do roku 2012 bylo ve FN Olomouc provedeno 740 biopsií axilárních sentinelových uzlin. Z těchto pacientek bylo 131, tedy 17,7 %, s drenáží do vnitřních mamárních uzlin. Po zhodnocení počtu lokálních recidiv nebyl nalezen statisticky signifikatní rozdíl mezi skupinou s drenáží či bez drenáže do vnitřních mamárních uzlin.

Závěr:

Z výše uvedených výsledků je zřejmá absence negativního prognostického významu drenáže do vnitřních mamárních uzlin.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014