JE OPAKOVANÁ LÉČBA DOCETAXELEM PO JEHO SELHÁNÍ V PRVOLINIOVÉM PODÁNÍ U KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY PŘÍNOSEM PRO PACIENTA?

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XV. Uroonkologie

Číslo abstraktu: 257

Autoři: MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Na základě výsledků studie TAX 327 byl docetaxel v 3týdenním režimu doporučen jako standardní léčba 1. linie pro metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty (mCRCP). Opakované podání chemoterapeutického režimu založeného na docetaxelu může být pragmatickým doporučením pro nemocné s dobrou odpovědí na 1. linii léčby docetaxelem. Většina dat o opakovaném podání docetaxelu ale pochází z retrospektivních hodnocení, kdy nemocným léčeným docetaxelem s dobrou odpovědí v 1. linii byl následně při progresi onemocnění podán re-docetaxel v tzv. druhé nebo další linii. Odpověď v hodnocení poklesu sérových hladin PSA o více než 50 % se pohybovala v tzv. druhé linii u 48–72 %, v další linii u 48–60 % pacientů. Tato data jsou velmi nesourodá, retrospektivní, bez přesného vymezení definice pro použití opakované terapie docetaxelem, bez kontrolního ramene, bez hodnocení kvality života a jen u nemocných s dobrou odpovědí na předchozí léčbu taxanem. Tento postup nelze doporučit standardně a data z randomizovaných studií fáze III v druholiniové terapii mCRCP s kabazitaxelem, abirateronem, enzalutamidem nebo radiem 223 posouvají tyto preparáty do použití po selhání docetaxelu v 1. linii.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014