JE SEKVENCE AC-DOCETAXEL OPTIMÁLNÍ NEOADJUVANTNÍ REŽIM PRO VŠECHNY NEMOCNÉ S KARCINOMEM PRSU? HODNOCENÍ VLASTNÍCH ZKUŠENOSTÍ

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: VI. Nádory prsu

Číslo abstraktu: 206

Autoři: MUDr. Martin Šafanda, PhD.; MUDr. Lenka Lisnerová; MUDr. Kristina Trsková; MUDr. Zdeňka Burianová; MUDr. Martin Syrůček

Soubor pacientů a metody:

Soubor 104 žen s biopticky ověřenými 107 nádory (3 oboustranné léze) ve stadiu IIA, IIB, IIIA, IIIB byly léčeny sekvencí AC 4 × (60/ 600) a docetaxel 4 × (100) s podporou pegfilgrastimu. Následně podstoupily chirurgickou léčbu s radioterapií nebo bez ní. Věkové rozmezí 31–77 let. V souboru bylo 34 triple-negativních nádorů a 21 HER2 pozitivních nádorů. HER2 pozitivním nemocným byl současně s docetaxelem podáván trastuzumab ve standardním dávkování. Hodnocení post-chemoterapeutického efektu (morfologická a biologická alterace nádoru) bylo hodnoceno dle Chevaliera.

Výsledky:

Nežádoucí účinky stupně 4 byly pozorovány u 5 % nemocných léčených režimem AC a u 13 % nemocných léčených docetaxelem. I přes profylaxi pegfilgrastimem jsme zaznamenali 1 výskyt febrilní neutropenie s nutností hospitalizace. Klinické kompletní remise bylo dosaženo u 62 % žen, kompletní patologické remise bylo dosaženo u 25 % žen. V podskupině HER2 pozitivních nemocných dosáhlo pCR 28 %, v podskupině triple-negativních žen dosáhlo pCR 53 %.

Závěr:

Sekvence AC-docetaxel v neoadjuvatním podání je dobře tolerovatelný režim s přiměřeným profilem nežádoucích účinků. Především u podskupiny triple negativních-agresivních nádorů dosahuje vysokých frekvencí kompletních patologických remisí.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014