JE „STATE OF THE ART" RADIOTERAPIE SOUČÁSTÍ KURATIVNÍ LÉČBY KARCINOMU ŽALUDKU? PRO

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: XVII. Nádory jícnu a žaludku

Číslo abstraktu: XVII/298

Autoři: doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

Obecně uznávaným standardem pro léčbu lokálně a regionálně pokročilých karcinomů žaludku je kombinovaná léčba. Historicky starší je využívání pooperační chemoradioterapie (CHRT), která v randomizované studii SWOG 9008/INT 0116 byla spojena s lepší lokoregionální kontrolou, přežitím bez známek nemoci i celkovém přežití. Nevýhodou pro naše rozhodování je ovšem randomizace až po operačním výkonu, kdy byli zařazováni pouze pacienti s primárně odoperovaným onemocněním po R0 resekci. Protože ovšem u řady pacientů je při primární operaci shledána inoperabilita, vnímáme jako výhodnější onkologickou léčbu neoadjuvantní, kde se k výše uvedeným efektům pooperační léčby přidává i šance na snížení operability nádoru. Standardem předoperační léčby je neoadjuvantní chemoterapie (CHT), především na základě výsledků tří randomizovaných studií: MAGIC, ACCORD a EORTC 40954, které prokázaly zlepšení přežití bez známek nemoci i celkového přežití a udávaly i zlepšení počtu operabilních pacientů. Pokud zhodnotíme počty kompletních odpovědí (CR) v těchto třech studiích - MAGIC % CR neuvádí, EORTC 5,8 % a ACCORD 3 % v T stadiu. Pro využití kombinované CHRT předoperačně u karcinomu žaludku dosud nejsou k dispozici výsledky randomizované studie (na rozdíl od adenokarcinomu jícnu a gastroezofageální junkce), nicméně ve studiích fáze II je opakovaně zaznamenávána kompletní odpověď kolem 20 % při současně velmi dobrých výsledcích ve smyslu celkového přežití po léčbě. Proto i NCCN či jiné guidelines považují předoperační CHRT jako alternativu neoadjuvatní chemoterapie, byť díky absenci dat z randomizovaných studií se stupněm doporučení 2B. Skutečný přínos předoperační CHRT proti předoperační CHT samotné ovšem zhodnotí až randomizované studie, např. australsko-evropská TOPGEAR, která probíhá nyní i v ČR.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016