Je u pacientů s mCRC léčených bevacizumabem déle než 12 měsíců vyšší incidence nežádoucích účinků?

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 189p

Autoři: MUDr. Petr Beneš; MUDr. Josef Gruna

Bevacizumab je humanizovaná monoklonální protilátka proti VEGF - ligandu, který se účastní významně v procesu angio-geneze - snižuje vaskularizaci nádoru a inhibuje tak jeho růst. Registrace proběhla začátkem roku 2005 na základě pilotní studie III. fáze (AVF 2107g) a v klinické praxi je u nás používán od července roku 2005 v indikaci l. metastatické linie terapie kolo-rektálního karcinomu v kombinací s chemoterapií na bázi fluoropyrimidinu.

V prováděných klinických studiích se medián podávání této terapie pohybuje kolem 10 měsíců. V České republice je střední doba podání kolem 6 měsíců - dle českého registru pro Avastin. Z nežádoucích účinků jsou popisovány: hypertenzní nemoc, proteinurie, dekompenzace hypertenze, perforace GIT, vyšší riziko vzniku trombembolické nemoci a zhoršené hojení operačních ran.

V onkologických centrech v Olomouci a Novém Jičíně bylo již bevacizumabem léčeno více než 300 pacientů s metastatic-kým kolorektálním karcinomem. V našem souboru je vyhodnocena délka podávání terapie, než byla diagnostikována progrese. Přestože u většiny pacientů nebyly zaznamenány závažné projevy toxicity bevacizumabu, zaměřili jsme se na vyhodnocení, jaká je toxicita bevacizumabu u pacientů léčených bevacizumabem déle než 12 měsíců, a budou-li nežádoucí účinky narůstat s délkou aplikace bevacizumabu. Výsledky budou zveřejněny v daném posteru.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010