K-ras mutace a epitelové nádory dělohy

Konference: 2011 16. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P04

Autoři: MUDr. Eva Křepinská; Mgr. Marcela Chmelařová; Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.; Prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D., IFEPAG

Předneseno pod názvem: Mutace K-ras genu a epitelové nádory dělohyÚVOD: Karcinom endometria je svojí incidencí nejčastější gynekologickou malignitou. Na základě klinických a histopatologických charakteristik rozlišujeme dva typy endometriálního karcinomu. Tato dualistická teorie vzniku karcinomu endometria je podpořena mnohými studiemi na molekulární úrovni. V naší práci jsme se zaměřili na úlohu mutace K-ras genu v karcinogenezi endometroidního karcinomu.

MATERIÁL A METODY: Vyšetření mutací genu K-ras bylo provedeno z DNA získané z formalinem fixovaných, v parafinu zalitých vzorků tkání. Celkem bylo vyšetřeno 50 vzorků endometriální tkáně pacientek vyšetřených a léčených na Porodnické a gynekologické klinice (30 vzorků od pacientek s endometroidním karcinomem ve stádiu I dle FIGO, 20 vzorků od pacientek s normálním endometriem jako kontrolní skupina).

VÝSLEDKY: K-ras mutace se vyskytovala ve 23% vzorků endometroidního karcinomu, častěji ve stádiu IA a u dobře diferencovaných nádorů.

ZÁVĚR: Data podporují teorii o podílu K-ras mutace na vzniku časných stádií endometroidního karcinomu. Otevřenou otázkou zůstává role mutace K-ras genu jako pozitivního prognostického faktoru.

Práce vznikla za finanční podpory Grantové agentury Univerzity Karlovy č. 157310.

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2011