KARBOANHYDRÁZA IX: POTENCIÁLNY BIOMARKER ASOCIOVANÝ S NÁDOROVÝMI OCHORENIAMI MLIEČNEJ ŽLAZY

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: XXVII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: 270

Autoři: Martina Furjelová; RNDr. Mária Kovalská, Ph.D.; Mgr. Katarína Jurková; doc. MUDr. Marián Benčat, Ph.D.; Slávka Drahošová; doc. MUDr. Marian Adamkov, CSc.

Východiska:

Karcinóm mliečnej žlazy je genotypicky, fenotypicky a klinicky heterogénne onkologické ochorenie. Výber prognostických a prediktívnych faktorov je založený na hodnotení tradičných morfologických a biologických parametrov. Ukazuje sa, že tieto parametre nie sú dostatočné na vyjadrenie nádorovej heterogenity a individuálnej podstaty nádorového ochorenia ako aj pre následný terapeutický manažment. Súčasný onkologický výskum je charakterizovaný najma hĺadaním nových a plauzibilných diagnostických, diferenciálno-diagnostických, prognostických a prediktívnych parametrov. Aj z tohto dôvodu je v centre intenzívneho medicínskeho výskumu karboanhydráza IX (CA IX). Najvýznamnejším znakom tohto proteínu je jeho abnormálna expresia v širokom spektre nádorov a jeho absencia v korešpondujúcich normálnych tkanivách. CA IX je silne indukovaná nádorovou hypoxiou. Pacienti s hypoxickými nádormi majú horšiu pro­gnózu ochorenia, a preto je velmi dôležitá stratifikácia práce takýchto pacientov. Možnosť použiť prirodzený bunkový marker hypoxie je teda veĺmi žiaduca. Ako jeden z najnádejnejších markerov tohto fenoménu sa ukazuje práve CA IX.

Materiál a metody:

Imunohistochemicky sme vyšetrili parafínový materiál z 50 vzoriek malígnych (karcinómy) a z 38 vzoriek benígnych (fibroadenómy) lézií mliečnej žlazy. Protilátka proti CA IX (M 75, Virologický ústav SAV) bola riedená 1 : 50. Pri interpretácii získaných imunohistochemických vyšetrení sme semikvantitatívne hodnotili subcelulárnu lokalizáciu a intenzitu reakcie a percento pozitívnych buniek. Na koreláciu hodnotených parametrov bol použitý „Chi-square" test.

Výsledky:

Dokázali sme signifikantné rozdiely v lokalizácii a intenzite imunoreakcie ako aj v percente pozitívnych buniek. Kým v súbore fibroadenómov medzi pozitívnymi prípadmi dominovala výlučne slabá cytoplazmatická pozitivita, tak v súbore karcinómov bol dominujúcim parametrom silná membránová pozitivita.

Záver:

Na základe našich výsledkov sa domnievame, že CA IX sa môže stať plauzibilným diagnostickým a prognostickým markerom využitým v rutinnej praxi pri hodnotení benígnych a malígnych procesov v nami študovanom orgáne.

Táto práca bola financovaná z grantu VEGA 1/0050/11.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013