Karcinogenéza sporadických kolorektálnych karcinómov z pohľadu histomorfológie a molekulovej biológie

Konference: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: MOLEKULOVÁ PATOLÓGIA NÁDOROVÝCH OCHORENÍ IV.

Číslo abstraktu: 041

Autoři: MUDr. Michal Kalman; Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

Kolorektálny karcinóm je jedným z najčastej­ších zhubných epitelových nádorov a jednou z najčastejších príčin úmrtia na malignitu vo svete. Na základe poznatkov z histomorfológie a molekulárnej genetiky dnes poznáme niekoľko spôsobov, akými vzniká KRK, a môžeme ich podľa toho rozdeliť na skupinu sporadických, hereditárnych a IBD asociovaných. Najväčšiu skupinu tvoria sporadické KRK, pri ktorých rozoznávame dve hlavné cesty karcinogenézy. Približne 70 % sporadických KRK vzniká z konvenčných adenómov a sú asociované prevažne s mutáciou APC, KRAS a p53 génov, ako aj s vyššou frekvenciou chromozómovej nestability. Na druhej strane je tu minoritná, no o to heterogénnejšia skupina sporadických KRK vznikajúca z prekurzorových lézií označovaných ako serátne adenómy, ktorá je na molekulovo-genetickej úrovni asociovaná s metyláciou CpG ostrovčekov, mutáciou BRAF alebo KRAS génu a častou mikrosatelitovou ne­stabilitou. Výskum v tejto oblasti prináša nové poznatky o biológii tumoru a otvára nové mož­nosti vo vzťahu k prognóze a terapii.

Podporené grantovým projektom MZSR 2012/24-UKMA-1 „Detekcia prediktívne relevantných parametrov v diagnostickom algoritme bioptického vyšetrenia karcinómu hrubého čreva a pľúc"a pro­jektom financovaným zo štrukturálnych fondov EÚ„Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin)", ITMS kód 262202201787.

Datum přednesení příspěvku: 5. 6. 2016