Karcinom jícnu – význam PET/CT pro volbu optimální léčby

Konference: 2006 2. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Pokroky v klinické diagnostice zhoubných nádorů II

Číslo abstraktu: 062

Autoři: MUDr. Jan Cincibuch; MUDr. Jana Strážnická; MUDr. Jiří Minařík, Ph.D. ; MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.

Cíl: Vyhodnocení vlastních zkušeností s přínosem PET/CT pro zkvalitnění stagingu karcinomu jícnu a následnou volbu optimální léčby.
Metody: Předléčebné provedení PET/CT u pacientů s předběžně stanoveným operabilním karcinomem jícnu.
Soubor: 10 pacientů s karcinomem jícnu, konvenčními vyšetřovacími metodami shledanými jako operabilní a vhodní pro předoperační chemo-radioterapii. Soubor zahrnuje 8 mužů a 2 ženy s mediánem věku 61 let (53–76 let), histologicky byl spinocelulární karcinom prokázán u 9 pacientů, v jednom případě se jednalo o adenokarcinom.
Výsledky: U 8 pacientů byl pomocí PET/CT potvrzen lokální nebo lokoregionální rozsah tumoru, tito pacienti zahájili plánovanou léčbu. U dvou pacientů (20 %), obou se spinocelulárním karcinomem, byla nalezena akumulace radiofarmaka odpovídající vzdáleným metastázám, u jednoho z nich byla provedena pozitivní bioptická verifikace, u druhého biopsie nebyla provedena pro obtížnou dostupnost ložisek, oba tito pacienti zahájili paliativní chemoterapii (kombinace cisplatina + fluorouracil).
Závěr: PET/CT je užitečným stážovacím vyšetřením u nově diagnostikovaných pacientů s karcinomem jícnu, protože umožňuje významné části pacientů vyhnout se rizikům pro ně nepřínosné chemo-radioterapie. Procento zachycených vzdálených metastáz odpovídá výsledkům podobných studií s rozsáhlejšími soubory pacientů.

Datum přednesení příspěvku: 9. 12. 2006