Karcinom ledviny a MTT test chemorezistence– první zkušenosti

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Nádory ledvin

Číslo abstraktu: 111

Autoři: MUDr. Ivo Čapák; MUDr. David Miklánek; MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.; RNDr. Libor Hanák, PhD.; Mgr. Arnošt Kostečka

Systémová chemoterapie, jako jedna z možných léčebných modalit disseminovaného karcinomu ledviny, přes početné studie fáze I a II zkoumající účinky četných cytostatik, je stále léčbou málo účinnou a její výsledky jsou spíše neuspokojivé. Údaj o 24 % léčebných odpovědí u vinblastinu v monoterapii ( Hrushesky a. Murphy 1977) patří spíše do říše nesplněných přání. Ani kombinační léčba s interferonem nepřinesla žádný přínos proti terapii interferonem samotným vyjma výrazného zesílení toxicity léčby, jak prokázaly randomizované studie ( Kuebler et al. 1993). Fakt, že cca 80% karcinomů ledvin exprimuje
MDR-gen ( multidrug resistance gen) je jen jedním z různých mechanisnů obrany nádorové buňky proti působení cytostatik. Test cytoresistence, který je s určitou mírou zjednodušení možno považovat za analogii testování citlivosti mikrobů k antibiotikům v mikrobiologické praxi, snad pomůže vnést trochu světla do chování buněčných populací karcinomu ledviny vystavených působení cytostatiik a to jak in vitro, tak in vivo v léčbě metatastazujícího onemocnění.

Metodika
Od června 2003 do února 2005 bylo v Masarykově onkologickém ústavu provedeno 24 vyšetření cytoresistence ( MTT testů) u karcinomu ledviny. Buněčné populace byly získány z tumorosní tkáně odběrem z operačních preparátů bezprostředně po výkonu.
V 19 případech se jednalo o primární karcinom ledviny, ve 3 případech byl odběr proveden z metachronní metastázy, ve 2 z lokální recidivy. Spektrum operačních výkonů zaujímalo radikální nefrektomie (16), resekční výkony na ledvině (3) , retroperitoneální lymfadenektomie (2), dále adrenalektomii a resekci jaterní. Resistence byla testována na následující cytostatika : 5-fluorouracil, cisplatina, karboplatina, gemcitabin, vinblastin.
Soubor pacientů byl představován l3 nemocnými klin st l, 1 klin st II, 3 klin st III, 7 klin st IV.
U 3 nemocnýcch se jednalo o onkologickou duplicitu ( prostata, čípek děložní, močový měchýř)

Výsledky
Z 24 testovaných karcinomů bylo 12 kompletně resistentních, kultivace se nezdařila u 4 ( málo buněk) , v 1 případě kultura uhynula – vyšetření nebylo výtěžné.
Celkem u 7 vzorků byla dobrá citlivost in vitro na 5-fluorouracil ( 5x) , karboplatinu (lx),
Gemcitabin (3x), viblastin (5x). Citlivost na cytostatika byla pozorována vždy u jasnobuněčné klasické varianty RCC ( zachycena v souboru 16x). jak papilární tak chromofobní RCC byly polyresistentní stejně jako sarkomatoidní varianta karcinomu, polyresistentní pak byly též všechny nízce diferencované formy ( G4 lx, G3 6x).
Ve sledovaném souboru pacientů přežívá bez známek onemocnění 13 nemocných, 4 umřeli na rychlou progresi metastazujícího onemocnění , l nemocný je stabilisován, 4 pomalu progredují. Léčebný výstup na základě klinické interpretace MTT testu byl aplikován u 2 nemocných klin. st. IV. ( vinblastin v monoterapii) z nichž po 5 měsících léčby je jeden stabilisován, u druhého choroba progreduje.

Závěr
Vzhledem k malému počtu doposud testovaných nemocných nelze v žádném případě vyvozovat z výše uvedeného zevšeobecňující a statisticky významné závěry. K důslednému zhodnocení je zapotřebí dalších údajů a rozšíření sledovaného souboru. Prezentované údaje mohou naznačovat minimálně to, že na základě testu cytoresistence racionálně indikovaná chemoterapie snad může u metastazujícího progredujícího karcinomu ledviny zpomalit průběh choroby. Lze si jen přát aby klinická aplikace výsledků MTT testů pomohla zvýšit počet léčebných odpovědí systémové chemoterapie u renocelulárního karcinomu.

Datum přednesení příspěvku: 28. 5. 2005