KARCINOM PANKREATU V ČESKÉ REPUBLICE – SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ CENTER S POPULAČNÍMI DATY NA ZÁKLADĚ CELKOVÉHO PŘEŽÍVÁNÍ

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: XVII. Nádory slinivky, jater a žlučových cest

Číslo abstraktu: XVII/ 345

Autoři: prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Východiska:

 Karcinom pankreatu zůstává neřešeným terapeutickým problémem. Cílem naší studie je porovnat celkové přežívání mezi specializovanými centry a populačními daty v ČR.

Metoda:

 Použili jsme standardní metody deskriptivní statistiky, k testování závislosti dvou a více znaků jsme využili test dobré shody a statistiku chí-kvadrát. Ke srovnání hodnot přežívání u jednotlivých stratifikovaných skupin jsme použili Kaplan-Meierův test a log-rank test. K určení rizikových faktorů jsme provedli jednorozměrnou a vícerozměrnou analýzu pomocí Coxova modelu s hranicí významnosti p = 0,05.

Výsledky:

Do studie jsme zařadili 1 415 pacientů s prokázaným duktálním adenokarcinomem pankreatu léčených v sedmi specializovaných centrech ČR za období 2007–2012: 772 mužů a 643 žen průměrného věku 66 let (rozpětí 47–82) s resekabilním nádorem u 477 (33,7 %), s lokálně neresekabilním u 194 (13,7 %) a s metastatickou formou u 744 (52,6 %) pacientů. Radikální resekce byla provedena u 304 pacientů (21,5 %), biliární či gastrická spojka u 117 (8,3 %), izolovaná gastroenteroanastomóza byla založena u 89 (6,3 %), stent do žlučových cest u 440 (31,1 %), explorace u 336 (23,7 %) a další paliativní výkony byly provedeny u 51 nemocných (3,6 %). Celkové přežívání jeden, dva a tři roky ve stadiu lokálně resekabilního nádoru dosáhlo 57,0, resp. 29,5, resp. 19,2 %, ve stadiu lokálně neresekabilního nádoru 33,2, resp. 12,9, resp. 6,5 % a ve skupině s metastatickou formou 12,5, resp. 4,5, resp. 2,5 % nemocných. Celkové tříleté přežívání na základě populačních dat v období 2007–2011 ve stadiu resekabilním dosáhlo 15,4 %, neresekabilním 5,8 % a metastatickém 1,9 % nemocných. Tříleté přežívání u nemocných po radikální resekci bylo 30,0 % srovnatelně se skupinou s neresekabilním nádorem 2,8 %. Univariantní analýza prokázala faktory, které signifikantně snižují celkové přežívání: věk, lokálně neresekabilní nádor, metastatická forma onemocnění, paliativní výkon či explorace. Multivariatní analýza: stadium onemocnění a věk.

Závěry:

Tříleté přežívání je u nemocných s duktálním adenokarcinomem pankreatu signifikantně vyšší, pokud jsou léčeni ve specializovaných centrech ve srovnání s populačními daty. Dalšími nezávislými faktory snižujícími celkové přežívání jsou věk a stadium onemocnění.

Podpořeno grantovým projektem IGA MZCR NT 13 263.

Datum přednesení příspěvku: 10. 4. 2015