KARCINOM PROSTATY S NÍZKOU HLADINOU PSA

Konference: 2005 13. onkologicko-urologické sympozium a 9. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: 13. onkologicko-urologické sympózium. Karcinom prostaty III

Číslo abstraktu: 015

Autoři: doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.; doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc.; As. MUDr. Marek Schmidt, FEBU; J. Jerie; P. Dušek; MUDr. Pavel Verner; P. Hanek; MUDr. Lubomír Hyršl; V. Kaliská

ÚVOD


Během posledních 15 let došlo k posunu stadia u nemocných v době diagnózy karcinomu prostaty. Dle studie CaPSURE (Cancer of the Prostate Strategic Urological Research Endeavor) bylo v letech 1989–1990 diagnostikováno 40,9 % pacientů s karcinomem T3b, PSA vetsinez 20 ng/ml a Gleasonovo skóre (GS) 8–10 (pacienti s velkým rizikem progrese), kdežto v letech 2001–2002 již jen 14,8 %. Ve stejném časovém srovnání byl nárůst pacientů se středním rizikem progrese (PSA 10–20 ng/ml, T2–3a GS 6) z 28 na 37,5 % a pacientů s nízkým rizikem (PSA mensinez 10 ng/ml, T1 – 2a Gleasonovo skóre 4 a 5) z 31,3 na 47,7 %.
Stále častěji přicházejí díky širokému užití PSA k radikální prostatektomii muži s nízkými hodnotami PSA; jedná se asi o 15 % nemocných.
PSA jako nádorový marker má objektivně vyšší hodnotu pro sledování dynamiky onemocnění než jako prostředek časné diagnózy. Přesto je PSA jedním z parametrů, podle nichž se empiricky nebo s použitím různých nomogramů rozhoduje o způsobu léčby. Vyšší hodnota PSA se považuje za rizikový faktor a naopak hodnota nižší za dobrou prognostickou známku.
Ve skríningové studii, do které bylo zařazeno 4 829 mužů, mělo 14 % (8/59) karcinomů s hodnotou PSA mensinez 2 ng/ml Gleasonovo skóre 7 a 2 % (1/59) Gleasonovo skóre 8. Při hodnotách PSA 2,01–4 ng/ml mělo 18 % (55/301) GS 7 a 4 % (13/301) GS 8(1). V sestavě 510 pacientů, kteří podstoupili radikální prostatektomii, bylo 63 (12 %) mužů s PSA mensinezrovno 4 a Gleasonův grade vetsinezrovno 4(2).

CÍL


Zhodnotit význam nízké hodnoty PSA a srovnat ji s charakterem a rozsahem onemocnění. Studie má ukázat, zda mohou mít i nemocní s nízkou hodnotou PSA agresivní karcinom.

MATERIÁL A METODIKA


Do prospektivní studie bylo zařazeno 379 nemocných, u nichž byla provedena v letech 2001 až 2005 radikální prostatektomie. Nemocní byli rozděleni do tří skupin podle předoperační hodnoty PSA – do 6,0, mezi 6,01 a 8 a skupina s více než 8 ng/ml. V jednotlivých skupinách byly hodnoceny parametry kategorie T, Gleasonovo skóre a uzlinový nález. Výsledky jednotlivých skupin byly srovnány.

VÝSLEDKY


Ve skupině nemocných s předoperační hodnotou PSA do 6 byla kategorie pT3 a více v 19 % (11/59) a GS 7 a více v 8 % (5/59). Ve skupině s PSA od 6,2 do 8 ng/ml byla kategorie pT3 v 16 % (8/50) a GS 7 a více v 10 % (5/50). Ve skupině nemocných s PSA nad 8 byla kategorie pT3 ve 32 % (86/270) a GS 7 a více ve 26 % (71/270). Pozitivní uzlinový nález byl jen u tří nemocných (1 %) ve skupině s PSA nad 8 ng/ml.

ZÁVĚR


Karcinom prostaty diagnostikovaný s PSA do 6 ng/ml může být velmi agresivní. Histopatologický nález prokázal u nemocných s touto hodnotou PSA nádor kategorie pT3 v 19 % a Gleasonovo skóre 7 a vyšší v 8 %.

LITERATURA
  1. BERGER, AP., KLOCKER, H., NIESCHER, M., BEKTIC, J., PELZER, A., BARTSCH, GC., HORNINGER, W. Prostate cancer detection rates in the low and intermediate PSA range. AUA, 2005, p. 256.
  2. SHAYEGAN, B., BIANCO, FJ. JR., EASTHAM, JA., SCARDINO, PT. Cancer characteristics and cancer control in men with PSA of 4 ng/ml or less treated with radical prostatectomy. AUA, 2005, p. 272.

Datum přednesení příspěvku: 24. 11. 2005