KARCINOM PRSU U MLADÝCH ŽEN: KORELACE MOLEKULÁRNĚGENETICKÝCH, KLINICKÝCH A MORFOLOGICKÝCH ZNAKŮ

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: VI. Nádory prsu

Číslo abstraktu: 204

Autoři: Prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Východiska:

Průměrný věk pacientek s karcinomem prsu v době  diagnózy je kolem 50 let a více než 80 % pacientek onemocní karcinomem prsu v 5.–6. deceniu. Incidence karcinomu prsu u mladých žen, do 35 let věku, je relativně nízká (méně než 2 % nemocných), ale důsledky nemoci jsou v této věkové kategorii významné. Průběh onemocnění je podstatně rychlejší a závažnější než u starších žen. Uvádí se, že až 65 % pacientek má v době  diagnózy axilární metastázu. Jsou též častější recidivy po konzervativní terapii. Zčásti může jít nepříznivá prognóza na vrub pozdního odhalení karcinomu (dg. v pozdějších stadiích III a IV je častější než u starších žen), protože  diagnóza karcinomu prsu u mladých žen je obtížná, ale obecně důvody této věkové závislosti nejsou přesně ve všech aspektech vysvětlené a vycházejí zřejmě z biologické povahy nádorů.

Soubor pacientů:

Náš soubor zahrnuje celkem 249 pacientek s karcinomem prsu ve věkovém rozmezí 18–35 let, které byly  diagnostikované v letech 2007–2013 v Bioptické laboratoři v Plzni či léčeny pro toto onemocnění na Onkologické a radioterapeutické klinice Fakultní nemocnice v Plzni.

Výsledky:

Z našeho souboru byl u 87 pacientek (35 %) potvrzen karcinom triple-negativní, celkem 67 nemocných mělo karcinom s overexpresí HER2/ neu (27 %) a 126 pacientek (51 %) vykazovalo expresi hormonálních receptorů ER/ PR. V převážné většině se jednalo o nádory s vyšším stupněm diferenciace, a to grade 2 (47,5 %) a grade 3 (36 %).

Závěr:

Karcinomy prsu u mladých žen jsou většinou agresivní a prognosticky nepříznivé s časným rozvojem vzdálených metastáz do mozku a plic, kratší celkovou dobou přežití a přežitím bez příznaků nemoci. Častěji také souvisí s přítomností mutace v tumor-supresorovém genu BRCA 1 či 2, mají častěji bazaloidní nebo triple negativní profil(ER/ PR a HER2/ neu negativní). U mladých žen je také významně vyšší podíl HER-2/ neu pozitivních karcinomů prsu (17–25 %) oproti celkové frekvenci ve všech věkových kategoriích (kolem 10 %). Věk do 35 let při  diagnóze karcinomu prsu je nezávislým, prognosticky nepříznivým faktorem.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014